biuro

Dane kontaktowe:

ul. Czapskich 4, pok. 23
31-110 Kraków

tel. 12 663 11 71
tel. 12 663 11 72

email: biuro@samorzad.uj.edu.pl
🚨 w sytuacjach awaryjnych: emergency@samorzad.uj.edu.pl

Sekretariat:

poniedziałek–piątek
godz. 8:00–14:00

Pracownicy administracyjni:

Monika Seweryn
Małgorzata Halewska-Olesińska

organy

Przewodniczący jest organem wykonawczym Samorządu na szczeblu uczelni.

Katarzyna Jedlińska
Przewodnicząca Samorządu Studentów UJ

 • Zarząd
 • Komisje
 • Zespoły
 • WRSS
 • Komisja Rewizyjna
 • Rady mieszkańców

Zarząd jest kolegialnym organem wykonawczym Samorządu na szczeblu uczelni.

Katarzyna Jedlińska
Przewodnicząca Samorządu Studentów UJ

Adam Pardyl
Wiceprzewodniczący Samorządu Studentów UJ

Ryszard Feret
Wiceprzewodniczący Samorządu Studentów UJ ds. Collegium Medicum

Joanna Ginalska
 Sekretarz Zarządu

Anna Rudzińska
Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Dydaktycznej

Michał Pawłowski
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Ekonomicznej

Tadeusz Heinsohn
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Prawnej

Martyna Lizakowska
Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Kultury

Agnieszka Krawczyk
Przewodnicząca Zespołu Informacji i Promocji

Izabela Szymczak
Przewodnicząca Zespołu Mobilności

                                 

Uczelniane Komisje Samorządu Studentów są podstawowymi jednostkami Samorządu na szczeblu uczelni. Komisje tworzy i likwiduje Uczelniana Rada Samorządu Studentów na wniosek Przewodniczącego Samorządu. Komisjami obligatoryjnymi są: Uczelniana Komisja Ekonomiczna, Uczelniana Komisja Dydaktyczna.

Uczelniana Komisja Dydaktyczna
Przewodnicząca: Anna Rudzińska
prawa.studenta@samorzad.uj.edu.pl
dydaktyka@samorzad.uj.edu.pl

Uczelniana Komisja Ekonomiczna
Przewodniczący: Michał Pawłowski
pomoc.materialna@samorzad.uj.edu.pl

Uczelniana Komisja Kultury
Przewodnicząca: Martyna Lizakowska
kultura@samorzad.uj.edu.pl

Uczelniana Komisja Prawna
Przewodniczący: Tadeusz Heinsohn
komisja.prawna@samorzad.uj.edu.pl

Uczelniane Zespoły Samorządu Studentów są pomocniczymi jednostkami Samorządu na szczeblu uczelni. Zespoły tworzy i likwiduje Przewodniczący Samorządu. Zespoły działają pod kierownictwem odpowiednich członków Zarządu Samorządu.

Zespół Informacji i Promocji
Przewodnicząca: Agnieszka Krawczyk
promocja@samorzad.uj.edu.pl

Zespół Mobilności
Przewodnicząca: Wiktoria Woźnicka
mobilnosc@samorzad.uj.edu.pl

Zespół ds. osób z niepełnosprawnościami
Pełnomocniczka: Ewa Sieńko
Facebook

Zespół ds. przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji

Pełnomocniczka: Marta Karolina Serwa
 bezpieczenstwo@samorzad.uj.edu.pl

Formularz kontaktowy: Formularz kontaktowy do Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji SSUJ
Facebook

Zespół ds. nauki
Przewodnicząca: Zuzanna Kopania

Wydziałowe Rady Samorządu Studentów są organami uchwałodawczymi Samorządu na szczeblu wydziału.
Pracami WRSS kierują ich przewodniczący, będący zarazem organami wykonawczymi Samorządu na szczeblu wydziału.

WRSS Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
wbbib@samorzad.uj.edu.pl
strona na Facebooku

WRSS Wydziału Biologii
wb@samorzad.uj.edu.pl
strona na Facebooku

WRSS Wydziału Chemii
wchem@samorzad.uj.edu.pl
strona na Facebooku

WRSS Wydziału Farmaceutycznego
wfarm@samorzad.uj.edu.pl
strona na Facebooku

WRSS Wydziału Filologicznego
wfilg@samorzad.uj.edu.pl
strona na Facebooku

WRSS Wydziału Filozoficznego
wfz@samorzad.uj.edu.pl
strona na Facebooku

WRSS Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
wfais@samorzad.uj.edu.pl
strona na Facebooku

WRSS Wydziału Geografii i Geologii
wgig@samorzad.uj.edu.pl
strona na Facebooku

WRSS Wydziału Historycznego
wh@samorzad.uj.edu.pl
strona na Facebooku

WRSS Wydziału Lekarskiego
wl@samorzad.uj.edu.pl
strona na Facebooku

WRSS Wydziału Matematyki i Informatyki
wmii@samorzad.uj.edu.pl
strona na Facebooku

WRSS Wydziału Nauk o Zdrowiu
wnz@samorzad.uj.edu.pl
strona na Facebooku

WRSS Wydziału Polonistyki
wp@samorzad.uj.edu.pl
strona na Facebooku

WRSS Wydziału Prawa i Administracji
wpia@samorzad.uj.edu.pl
strona na Facebooku

WRSS Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych
wsmip@samorzad.uj.edu.pl
strona na Facebooku

WRSS Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej
wziks@samorzad.uj.edu.pl
strona na Facebooku

RSS Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
mish@samorzad.uj.edu.pl
strona na Facebooku

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Samorządu na szczeblu uczelni. Do zakresu jej zadań należy kontrola działalności organów Samorządu z punktu widzenia legalności, gospodarności i rzetelności. Kontrola przeprowadzana jest z własnej inicjatywy, na wniosek Przewodniczącego Samorządu lub każdego studenta UJ.

 komisja.rewizyjna@samorzad.uj.edu.pl

Skład:

Mateusz Kopaczyński
Marcelina Kościołek
Karol Królikowski
Adrian Mosurek
Krzysztof Wykrętowicz

Kompetencje:

 • badanie przestrzegania postanowień Regulaminu SSUJ
 • badanie zgodności z uchwałami URSS, Regulaminem SSUJ i aktami nadrzędnymi uchwał podejmowanych przez inne organy niż URSS, podlegające kontroli
 • stwierdzanie stałej niezdolności do wykonywania funkcji Przewodniczącego SSUJ i Sekretarza URSS
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między organami SSUJ
 • wnioskowanie do właściwego organu o odwołanie przedstawicieli w organach SSUJ
 • rozpoznawanie protestów wyborczych i rozstrzyganie o ważności wyborów do organów SSUJ
 • na wniosek Przewodniczącego SSUJ – zawieszenie w pełnieniu funkcji każdej osoby wybranej lub powołanej przez organy SSUJ oraz każdego członka organu kolegialnego
 • w razie rażącego naruszenia prawa przez Przewodniczącego SSUJ lub Przewodniczącego Uczelnianej Komisji SSUJ – zawieszenie danej osoby w pełnieniu funkcji oraz złożenie wniosku o jej odwołanie przez URSS
Rady Mieszkańców

Rada Mieszkańców DS Bursy Jagiellońskiej
e-mail: rm.bursa@samorzad.uj.edu.pl

Skład RM:
  Tomasz Pawluś, Weronika Kalita i Alexandra Ostrowska


Rada Mieszkańców DS Nawojka 
e-mail: rm.nawojka@samorzad.uj.edu.pl

Skład RM:
Helena Jaworowska, Aliaksandr Lautsou i Kamila Kowalska


Rada Mieszkańców DS Piast
e-mail: rm.piast@samorzad.uj.edu.pl

Skład RM:


Rada Mieszkańców DS Żaczek
e-mail: rm.zaczek@samorzad.uj.edu.pl

Skład RM:


Rada Mieszkańców DS Bydgoska
e-mail: rm.bydgoska@samorzad.uj.edu.pl

Skład RM:
Hubert Polek, Sylwia Skórkiewicz, Alexandr Tkachyov
Zbigniew Kaleta, Klaudia Klimaszewska, Jakub Janik i Wiktoria Ciosek


 

Przewodniczącymi Samorządu byli kolejno:

Grzegorz Murzański
1990–1991

Ryszard Kowalski
1991–1993

Witold Borowski
1993–1995 

Jarosław Brożek
1995–1997

Miłosz Horodyski
1997–1999

Krzysztof Wołos
1999–2001 

Maciej Miś
2001–2003 

Piotr Wroński
2003–2005 

Adrian Jasik
2005–2007

Jakub Tęsiorowski
2007–2008

Adam Ryś
2008–2009

Jakub Jasiński
2009–2011

Dawid Kolenda
2011–2015 

Patrycja Piłat
2015–2017 

Jakub Bakonyi
2017–2019

Marcelina Kościołek
2019–2021

akty prawne