Pomoc

Nie zdałeś egzaminu? Potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu pisma? Myślisz, że nie masz wyjścia? Masz a nawet TRZY! Wystarczy, że napiszesz, przyjdziesz lub zadzwonisz do członków Uczelnianej Komisji Dydaktycznej Samorządu Studentów UJ.

Naszym celem jest pomoc każdemu studentowi, który chciałby uzyskać wsparcie w:

 • napisaniu pisma do Władz Uczelni;
 • zrozumieniu regulacji prawnych obowiązujących na Uczelni;
 • mediacji z Wykładowcą;
 • kontakcie z administracją Uczelni;
 • sprawach związanych z Jagiellońskim Centrum Językowym i Studium Wychowania Fizycznego, a także Studium Pedagogicznym;
 • obronie praw i realizacji swoich obowiązków;
 • a także wielu innych kwestiach związanych z tokiem studiów.

Zespół gwarantuje poufność i anonimowość, a do każdej sprawy podchodzi indywidualnie i w pełni profesjonalnie. Jeżeli Ty bądź Twoi znajomi potrzebujecie porady lub wsparcia – nie wahaj się:

 • napisz wiadomość na adres prawa.studenta@samorzad.uj.edu.pl lub
 • przyjdź na dyżur Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dydaktycznej (harmonogram dyżurów) lub
 • zadzwoń do sekretariatu podczas jednego z ww. dyżurów.
 • 🚨 w sytuacjach awaryjnych: emergency@samorzad.uj.edu.pl

Słownik

Na pierwszy rzut oka problemy związane z aspektami prawnymi studiowania mogą wydawać się bardzo skomplikowane, a przepisy Regulaminu studiów niejasne. Dlatego zamiast czytać Regulamin, poszukujemy wiedzy na temat naszych praw w innych źródłach – na forach internetowych lub u starszych kolegów. Często zapominamy, jak szybko może zmieniać się prawo. To wszystko działa na naszą niekorzyść, ponieważ informacje uzyskane w ten sposób mogą okazać się niekompletne lub nieaktualne. W wielu przypadkach bardzo ważne są terminy – dlatego im szybsza reakcja na problem, tym większe są szanse na sukces. W związku z tym, przygotowaliśmy ułatwienie, które pozwoli swobodnie poruszać się w sferze praw i obowiązków studenta, wynikających z Regulaminu Studiów.

„Słownik terminów regulaminowych” to propozycja szybkiej, podręcznej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich obowiązującego od dnia 1 października 2015 r. Hasła są także dostosowane do obowiązującej Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

Założeniem „Słownika” było przygotowanie haseł w sposób kompletny i konkretny. Zawiera on podstawowe informacje, które mogą przydać się w codziennej regulaminowej rzeczywistości oraz został rozbudowany o część zawierająca wzory obowiązujących studentów pism, wnoszonych do organów Uczelni w sprawach studenckich.

Autorzy mają jednak świadomość tego, że nawet bardzo dokładna lektura „Słownika” może nie wystarczyć do rozwiązania każdego problemu. Dlatego zapraszamy na dyżury Zespołu Praw Studenta, które odbywają się w biurze Zarządu Samorządu Studentów oraz do kontaktu mailowego (prawa.studenta@uj.edu.pl).

Mamy nadzieję, że „Słownik terminów regulaminowych” okaże się pomocną lekturą w codziennym zmaganiu się ze studenckimi problemami.

Wzory pism

Czy zdarzyło ci się kiedykolwek spędzić sporo czasu nad napisaniem podania? Zastanawiałeś się, jak powinno wyglądać podanie oraz do jakiej podstawy regulaminowej powinieneś się odnieść? Każdy student przynajmniej raz w ciągu swojej kariery studenckiej musi napisać podanie. Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne, dlatego, z myślą o wszystkich studentach UJ, Uczelniana Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów UJ przygotowała bazę wzorów podań. Znajdziesz tam m.in. wzory podań o powtarzanie roku, wpis 50-punktowy, urlop dziekański, powtarzanie przedmiotu w ramach tego samego roku studiów, zmianę kierunku studiów oraz wiele innych.

Nie wiesz, jak wypełnić podanie lub jakie podanie w Twojej sytuacji złożyć? Nie krępuj się do nas zwrócić, jesteśmy po to, aby udzielić Ci pomocy. Przyjdź na jeden z dyżurów lub skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego dostępnego poniżej.

Wzory pism znajdziecie tutaj.

najczęściej zadawane pytania

Nie wiesz co to jest wpis warunkowy? Masz pytanie dotyczące zwolnienia z opłat lub obrony pracy dyplomowej? Sprawdź, czy poniższy segment nie odpowiada na twoje wątpliwości. 

PRACA DYPLOMOWA

Przypominamy, że zgodnie z § 18 ust. 1 Regulaminu student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową do 15 września w systemie internetowym Archiwum Prac (AP). Zgodnie z § 18 ust. 3 Regulaminu studiów zgłoszona praca musi zostać poddana ostatecznej akceptacji promotora w nieprzekraczalnym terminie do 30 września. Złożenie i akceptacja pracy dyplomowej są niezbędnymi warunkami do zaliczenia seminarium dyplomowego lub innych zajęć prowadzących do złożenia pracy dyplomowej. Na ten moment, po złożonym przez Samorząd Studentów zapytaniu, władze Uczelni nie przewidują możliwości przedłużenia tego terminu (termin taki i tak mógłby zostać maksymalnie przedłużony do końca września, gdyż wtedy ustawowo kończy się rok akademicki). Niemniej, przewidziano inne rozwiązania, z których mogą skorzystać studenci, jeżeli nie są w stanie dotrzymać przewidzianego przez Regulamin studiów terminu.

 

1.  Jeżeli student nie jest w stanie złożyć pracy i tym samym zaliczyć ostatniego roku na studiach, a przyczyna tego wynika z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, może ubiegać się o powtarzanie roku, które nie wlicza się do puli normalnych powtarzań przewidzianych przez Regulamin studiów w przepisach § 14 ust. 2 i 4. Dodatkowo, w przypadku skorzystania z tego rozwiązania, student automatycznie jest zwolniony z ponoszenia opłat za powtarzanie przedmiotów. Podstawą prawną powyższych uprawnień są § 43 ust. 2 i 3 Regulaminu Studiów.

2.  Jeżeli student nie spełnia warunków, o których mowa w pkt. 1, to może skorzystać ze zwykłego powtarzania roku (§ 14 ust. 2) albo nadzwyczajnego powtarzania roku (§ 14 ust. 4, gdy wykorzystał wcześniej zwykłe powtarzanie). W takim przypadku student będzie zobowiązany do poniesienia kosztów związanych z powtarzaniem danych zajęć. Istnieje jednak możliwość złożenia osobnego wniosku o zwolnicie z całości lub z części opłat.

3.  Zarówno w przypadku sytuacji z pkt. 1 jak i 2., wniosek należy złożyć do końca września do prodziekana odpowiedzialnego za sprawy studenckie na danym wydziale lub innej osoby upoważnionej do rozstrzygania w takich sprawach, jeżeli taka funkcjonuje (np. zastępca dyrektora instytutu ds. studenckich).

4.  W przypadku powtarzania roku (niezależnie którego), student może złożyć pracę dyplomową i bronić się już nawet w październiku 2020 r.

5.  Na odmowne rozstrzygnięcia prodziekana (lub innej upoważnionej osoby) przysługuje odwołanie (zastrzeżenie) do Prorektora ds. dydaktyki UJ w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia na podstawie § 40 ust. 2 Regulaminu studiów.

6.  Wzory wniosków, o których mowa powyżej dostępne są tutajROZLICZENIE ROKU, WPIS WARUNKOWY ORAZ POWTARZANIE ROKU 

Warunkiem zaliczenia roku jest uzyskanie co najmniej 60 punktów ECTS (nadwyżka z poprzednich lat jest zaliczana na poczet aktualnego roku i kolejnych lat) oraz spełnienie innych wymagań przewidzianych przez program studiów danego kierunku. Wszelkie wymagania należy spełnić do 30 września i zgłosić program do rozliczenia w USOSweb. Jeżeli studentowi nie uda się spełnić wymaganych warunków, istnieje kilka rozwiązań, które pozwolą kontynuować dane studia (w tym szczególne instytucje związane z epidemią COVID – 19). 

 

1.  W przypadku uzyskania co najmniej 50 punktów ECTS w danym roku akademickim, student zgodnie z § 10 ust. 6 Regulaminu studiów, może wnioskować o warunkowy wpis na kolejny rok studiów.

2.  Jeżeli student uzyska co najmniej 30 punktów ECTS w danym roku akademickim, to może starać się o specjalny warunkowy wpis (§ 43 ust. 1 Regulaminu studiów), który został wprowadzony w związku z epidemią koronawirusa. Z instytucji tej może skorzystać student, który zgodnie z § 43 ust. 3 Regulaminu studiów wykaże, że nieuzyskanie odpowiedniej liczby punktów ECTS wymaganej do zaliczenia roku wynika z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. W takim przypadku student jest automatycznie zwolniony z ponoszenia opłat z tytułu powtarzania przedmiotów.


3.  W przypadku niespełnienia warunków z pkt 1 oraz 2, student może złożyć wniosek o powtarzanie roku zgodnie z § 14 ust. 1 Regulaminu studiów. Uwaga – powtarzanie roku przysługuje tylko raz podczas danych studiów (ewentualnie istnieje jeszcze możliwość jednego nadzwyczajnego powtarzania za zgodą dziekana na podstawie § 14 ust. 4 Regulaminu studiów). Przypominamy, że nie można powtarzać pierwszego roku studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych magisterskich.


4.  Jeżeli student jest na ostatnim roku studiów i nie zaliczy wszystkich wymaganych przedmiotów lub nie złoży pracy dyplomowej, to oprócz tradycyjnego powtarzanie z pkt. 3, może starać się o szczególne powtarzanie w związku z COVID – 19 (§ 43 ust. 2 Regulaminu Studiów). Takie powtarzanie jest poza pulą powtarzań, o których mowa w pkt. 3. Przysługuje ono studentów, którzy nie spełnili wymagań do ukończenia ostatniego roku z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. W takim przypadku student jest automatycznie zwolniony z ponoszenia opłat z tytułu powtarzania przedmiotów.


5.  Wnioski, o których mowa w pkt. 1, 2, 3 i 4 należy zaadresować do odpowiedniego prodziekana ds. studenckich na Wydziale lub innej osoby upoważnionej do rozstrzygania spraw studenckich.


6.  Wnioski, o których mowa w pkt. 1, 2, 3 i 4 należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 września.


7.  Na odmowne rozstrzygnięcia prodziekana/osoby upoważnionej przysługuje odwołanie (zastrzeżenie) do prorektora ds. dydaktyki (§ 40 ust. 2 Regulaminu studiów) w terminie 14 dni od otrzymania rozstrzygnięcia.


8.  Wzory wniosków dostępne są tutaj.  

 

W razie pytań lub problemów, prosimy o kontakt z Zespołem Praw Studenta poprzez adres mailowy: prawa.studenta@samorzad.uj.edu.pl

Dydaktyka

Masz problem, a może jakąś wątpliwość odnośnie nauczania zdalnego? Jak radzić sobie z nową formą kształcenia? My, jako Samorząd Studentów, staramy się odpowiedzieć na te pytania i dbać, aby nasza edukacja nie utraciła na jakości ze względu na te wyjątkowe okoliczności.

Drogie studentki i drodzy studenci, w odpowiedzi na wasze obawy wobec nauczania zdalnego, Uczelniana Komisja Dydaktyczna przygotowała, w dbałości o zapewnienie najwyższej jakości kształcenia, opracowanie organizacji procesu kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć prowadzonych zdalnie.  Zostało ono stworzone w oparciu o Badania Satysfakcji Studenckiej oraz Badania Nauczycieli Akademickich udostępnione nam przez Centrum Wsparcia Dydaktyki. 

Z całym opracowaniem możecie zapoznać się tutaj.

Zwolnienie z opłat

W poszczególnych przypadkach student lub studentka ma prawo do ubiegania się o częściowe lub całościowe zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne. W tej sekcji dowiesz się czy możesz ubiegać się o takie zwolnienie oraz jak to zrobić. 

Student może ubiegać się o zwolnienie z części lub całości opłat za usługi edukacyjne związane z:

1) kształceniem na studiach niestacjonarnych;

2) kształceniem na studiach w języku obcym;

3) kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim;

4) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce;

5) prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów.

Zgodnie z § 11 ust. 2 student może ubiegać się o zwolnienie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Do takich zalicza się w szczególności sytuacja: 

1) gdy z przyczyn losowych student znalazł się̨ po rozpoczęciu studiów w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej;

2) uzyskiwania wybitnych wyników w nauce; (warunek: średnia za poprzedni rok studiów co najmniej 4,75)

3) uczestnictwa w międzynarodowych programach wymiany.

 

Powyższy zbiór jest katalogiem otwartym, co oznacza, że student nie jest ograniczony tylko tymi trzema przypadkami, ale może złożyć wniosek również w każdej innej szczególnej okoliczności, którą uzna za zasadną do bycia podstawą do zwolnienia z opłat.  

Do wniosku o zwolnienie student jest zobowiązany załączyć w zależności od podstawy zwolnienia: komplet dokumentów potwierdzających okoliczności uzasadniające udzielenie zwolnienia, w szczególności:

1) komplet dokumentacji niezbędnej do ustalenia dochodu na jednego członka rodziny, potwierdzającej sytuację materialną, zgodnie z wymogami ubiegania się̨ o stypendium socjalne określonymi w odrębnych przepisach;

2) dokumenty potwierdzające zaistnienie przyczyn losowych;

3) opinię jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin;

4) inne dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku.

Wniosek o zwolnienie z opłat należy złożyć terminie do 20 września roku poprzedzającego rok akademicki, którego dotyczy opłata. Wniosek może być́ złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli przyczyna uzasadniająca zwolnienie lub obowiązek wniesienia opłaty powstały w trakcie roku akademickiego. W takim przypadku wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od powstania przyczyny lub obowiązku wniesienia opłaty, nie później jednak niż do końca maja danego roku akademickiego. Za taki przypadek należy uznawać chociażby opłaty za powtarzanie przedmiotów, gdyż przyczyna uzasadniają obowiązek zapłaty (naliczenie określonej kwoty) następuje w momencie, kiedy student otrzymuje informację o takim zobowiązaniu (w praktyce pojawienie się na USOSweb w odpowiedniej zakładce związanej z płatnościami. 

Pismo powinno być zaadresowane do dziekana określonego wydziału. Nie ma oficjalnego wzoru takiego podania. Niektóre wydziały na swoich stronach posiadają własne wzory. Poniżej udostępniamy wzór Samorządu Studentów UJ: 

Jeżeli wniosek nie zostanie rozpatrzony pozytywnie lub zostanie rozpatrzony tylko w części, to  studentowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, który należy złożyć do prorektora ds. dydaktyki w terminie 14 dni od doręczenia decyzji dziekana. Poniżej udostępniamy wzór Samorządu Studentów UJ: 

Student może wnioskować również o rozłożenie płatności na raty lub wydłużenie terminu spłaty na zasadach opisanych wyżej. 

Informator Studencki

Dopiero zaczynasz studia i natłok nowych informacji wydaje się niepokojący? Może na studiach nie jesteś wcale taki nowy, ale nadal czujesz się trochę zielony? Nic nie szkodzi! Z przyjemnością pomożemy Ci poczuć się pewniej. 

Przedstawiamy Wam przygotowany przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego informator studencki. Zawiera on wszystkie potrzebne na start informacje, począwszy od krótkiej historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, po ubezpieczenia, aż po Komunikację Miejską w Krakowie. Nawet jeśli nie jest to Twój pierwszy rok na UJ, to kto wie, może jest tam coś, czego nie wiedziałeś/aś?

INFORMATOR – KLIKNIJ TUTAJ

Pierwsza sesja

Pierwsza w życiu sesja? Stresujesz się? Nie wiesz co może Cię czekać na sesji?

Przedstawiamy Wam przygotowaną przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Broszurę informacyjną na temat Pierwszej sesji.

Znajdziecie tam wszystkie potrzebne informacje:

📆 Od podstawowych: kiedy trwa sesja, jak wygląda sesja zdalna, a jak – stacjonarna;
📑 Przez formalne: jak rejestrować się na egzaminy, gdzie znaleźć odpowiednie wnioski;
⚠️ Aż po opcje awaryjne: czym jest trzeci termin i kiedy z niego skorzystać;

Bardzo serdecznie zachęcamy do uważnego prześledzenie Informatora – zapoznanie się z zasadami egzaminowania oraz prawami studenta może znacznie obniżyć poziom stresu.

Merytoryczny przewodnik rozwieje Wasze wątpliwości, wskaże, do kogo zwrócić się w razie problemów, a przede wszystkim udowodni, że sesje da się przetrwać i wszystko jest do zdania. 📖 

BROSZURA – KLIKNIJ TUTAJ

[ENG]

You’ll find all the information you need there: 

📆From the basics: when the session takes place, how the remote session looks like, and how – the stationary one;

📑Through the formals: how to register for exams, where to find the right applications;

To the emergency options: what the third deadline is and when to use it.

We strongly encourage you to read through it carefully – familiarizing yourself with the examination rules and your rights as a student can significantly reduce your stress levels. 

This guide will clarify your doubts, show you where to turn in case of problems, and most of all, prove that you can survive the exam session and you’ll pass them all. 📖

The guide is ready and available here: CLICK