Wymiany oferowane przez Uniwersytet Jagielloński

Erasmus+

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama – rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.

Erasmus+ umożliwia wyjazdy studentów na zagraniczne uczelnie na część studiów i praktykę. 

O wyjazd może ubiegać się każdy student Uniwersytetu Jagiellońskiego zarejestrowany na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu licencjata, magistra lub doktora bez względu na narodowość.

 

Erasmus KA 103

Opis

Program Erasmus KA103 to prawdopodobnie najbardziej upowszechniona forma wymian dostępna dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oferta obejmuje uczelnie ze wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz krajów partnerskich.
 

Rekrutacja do Erasmus+

Rekrutacja odbywa się w dwóch terminach:

 • głównym – styczeń/luty
 • dodatkowym/uzupełniającym – wrzesień

Każda jednostka UJ ma swoją listę uczelni partnerskich. Dostępna jest ona w USOSie, w zakładce Dla Studenta>Wymiana zagraniczna>Oferta wyjazdów. Następnie należy wybrać swoją jednostkę, gdzie znajdziemy listę dostępnych dla nas uczelni.

Każda jednostka ma swoje własne wymagania co do wyjazdu i zawartości aplikacji. Najlepiej sprawdzić to na stronie swojej jednostki, jak
wygląda proces w całości. Jeśli taka informacja się tam nie znajduje, kontaktujcie się bezpośrednio z koordynatorem programu Erasmus w swojej
jednostce.

Jeżeli nie wiecie, kto pełni tę funkcję w waszej jednostce, sprawdźcie na tej stronie: https://erasmus.uj.edu.pl/coordinator

Proces rekrutacji

 1. Złożenie wniosku przez USOSa. W aplikacji należy zawrzeć następujące informacje:
 • Dokąd chcesz jechać? – wybór uczelni, do której chcemy wyjechać. Można wybrać maksymalnie 3. Należy je ustawić priorytetowo, tak, że z numerem 1, będzie uczelnia na której najbardziej nam zależy.
 • Jakie znasz języki obce? – przedstawienie znajomości języków obcych razem z poziomem komunikatywności, przy czym jeden z języków (w którym będą prowadzone zajęcia na uczelni przyjmującej) na poziomie min. B2.
 • Przedmioty z ocenami – w zależności od jednostki, ich wymagana ilość może być różna
 • *Opinia pracownika naukowego – nie jest wymagana w każdej jednostce. Należy wybrać pracownika naukowego, który wystawi nam opinię. Nie musi on być z jednostki macierzystej. Może być to dowolny pracownik naukowy z UJ. Dostanie on powiadomienie w systemie USOS. Po wypełnieniu wniosku przez pracownika naukowego, dostaniecie powiadomienie i potwierdzenie.
 • Wymagane dokumenty – sekcja ta wymaga największej ilości wkładu i to głównie ona decyduje o przyznaniu wyjazdu. Nie można dosłać plików z danymi dokumentami po rekrutacji, należy wszystko wpisywać w okienkach w USOSie. Zawiera kilka pozycji:

     – życiorys w języku polskim i angielskim – czyli po prostu CV

     – list motywacyjny w języku polskim i angielskim – umotywowanie waszej aplikacji na dane uczelnie. Adresowane do komisji kwalifikacyjnej Programu Erasmus jednostki, z której planujecie wyjazd

      – staże zagraniczne – jeśli uczestniczyliście wcześniej (podczas studiów lub w szkole średniej) w programie Erasmus lub innej wymianie zagranicznej, to jest to miejsce aby o tym napisać

      – inne doświadczenia – działalność w wolontariatach, organizacjach studenckich, kołach naukowych, organizacja konferencji, wydarzeń itp.

 • Program studiów, z którego ubiegasz się o wyjazd
 • Poprzednie wyjazdy Erasmus – jeżeli wcześniej, w czasie trwania studiów, uczestniczyliście w programie wymiany Erasmus, musicie tu to uwzględnić
 1. Kwalifikacja i przyznanie wyjazdów w systemie USOSweb – następuje ok. tydzień po złożeniu aplikacji.
 2. Odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki – procedury odwoływawcze i przyznawanie wyjazdów w ramach innej jednostki, niż macierzysta.
 3. Ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w USOSweb.

Przedłużenie stypendium

Chęć przedłużenia należy zgłosić do DOSZ najpóźniej w przeciągu 4 miesięcy od momentu rozpoczęcia stypendium przesyłając dokument „Zgoda na przedłużenie” podpisany przez koordynatora uczelni zagranicznej oraz wydziałowego/instytutowego koordynatora UJ. Przedłużyć można wyjazd tylko z semestru zimowego na cały rok akademicki (semestr zimowy i letni).

Skrócenie długości pobytu stypendium

Istnieje możliwość skrócenia całorocznego stypendium tylko na wyjazd na jeden semestr. W tym celu musisz złożyć do DOSZu pisemną rezygnację z jednego semestru.

Rezygnacja ze stypendium

W celu dokonania rezygnacji z przyznanego stypendium należy złożyć osobiście lub przesłać skan oświadczenia o rezygnacji do DOSZ.

Przed wyjazdem

Udało się! Przyznali wam wyjazd. Przed wyjazdem, należy dopełnić formalności. Zawierają się w nich następujące dokumenty (wszystkie templatki znajdziecie na stronie https://erasmus.uj.edu.pl/outgoing/ka103):

 • Learning Agreement for Studies, część Before the Mobility (podpisany przez koordynatora UJ i zagranicznego). W przypadku różnic programowych zobowiązany jesteś do wypełnienia Aneksu do LAS,
 • Podpisanie umowy finansowej w DOSZ,
 • Dostarczenie Formularza Danych Bankowych,
 • Dostarczenie kserokopii karty EKUZ,
 • Dostarczenie kserokopii dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego (ubezpieczenie kosztów leczenia),
 • Rejestracja w systemie Odyseusz,
 • Wpis na kolejny rok akademicki,
 • Wypełnienie testu językowego OLS.

Wypłata stypendium jest zlecana w momencie, gdy osoba studiująca zgłosi do DOSZu dopełnienie formalności. Stypendium wpłynie na konto w terminie do dwóch tygodni od momentu zgłoszenia.

Rozliczenie wyjazdu

Każdy stypendysta programu Erasmus+ rozlicza się w dwóch miejscach:

 • W Dziale Obsługi Studentów Zagranicznych (DOSZ)
 • W swoim wydziale/instytucie

Informacja na temat procedury zaliczania okresu studiów zrealizowanego za granicą dostępna jest u koordynatora.

Wymagane są KOPIE następujących dokumentów. W biurze DOSZu nie kserują, dlatego należy przynieść gotowe kopie dokumentów:

 • Learning Agreement for Studies: wymagane części: „Before the Mobility”, „During the Moblility” – jeśli były zmiany oraz  „After the Mobility” (LAS) – dokument/y muszą być kompletnie podpisane. Wymagane są następujące podpisy:

              – osoby studiującej 

              – polskiego koordynatora instytutowego/wydziałowego 

              – zagranicznego koordynatora

Dokumenty z brakiem któregokolwiek podpisu NIE będą przyjmowane.

 • Transcript of records – dokument ten wystawia uczelnia zagraniczna po zdaniu wszystkich przedmiotów. Transcript of records = Tabela C w After the Mobility.
 • Confirmation of stay – dokument musi zawierać daty przyjazdu i wyjazdu z uczelni zagranicznej. Akceptowane są również inne zamienniki pod warunkiem, że widnieją na nim daty przyjazdu i wyjazdu (dd/mm/rrrr)
 • Wypełnienie raportu on-line MT+ – wezwanie do wypełnienia wysyłane jest automatycznie z Mobility Tool+ na adres e-mailowy. Uwaga: Ankietę należy tylko wypełnić i wysłać, NIE drukować. Po wysłaniu ankiety na swojego maila każdy powinien otrzymać potwierdzenie wypełnienia ankiety.
 • Wypełnienie testu językowego po powrocie ze stypendium

Rozliczyć należy się do 30 dni po zakończeniu pobytu w uczelni partnerskiej. Dokumenty te można dostarczyć osobiście, mailowo lub przesłać pocztą. Należy dostarczyć WSZYSTKIE dokumenty;

Jeśli uczelnia partnerska wydaje z opóźnieniem Transcript of records DOSZ przedłuża rozliczenie do miesiąca.

W przypadku wyjazdu na jeden semestr:

 • stypendium wypłacane jest w 2 ratach;
 • I rata wypłacana jest przed wyjazdem i jej wysokość odpowiada 120 dniom pobytu na uczelni zagranicznej;
 • II rata wypłacana jest po rozliczeniu się ze stypendium czyli dostarczeniu kompletu dokumentów i wypełnieniu testu i ankiety on-line. Dodatkowo należy potwierdzić na dokumencie Confirmation of stay, że długość pobytu na uczelni zagranicznej wynosiła nie mniej niż 150 dni. W przypadku krótszego pobytu stypendium II rata zostanie pomniejszona lub nie będzie wypłacana; w przypadku pobytu krótszego niż 120 dni stypendysta wyzwany będzie do częściowego zwrotu stypendium.
 • stypendium wyliczane jest co do dnia długości pobytu za pomocą Mobility Tool+ lecz orientacyjnie można sprawdzić za pośrednictwem kalkulatora długości pobytu.

Jeśli ktoś przedłuża stypendium o kolejny letni semestr rozlicza się rocznie.

W przypadku wyjazdu na cały rok akademicki:

 • stypendium wypłacane jest w 3 ratach;
 • I rata wypłacana jest przed wyjazdem i jej wysokość odpowiada 150 dniom pobytu na uczelni zagranicznej;
 • II rata wypłacana jest przed rozpoczęciem się semestru letniego i jej wysokość odpowiada 120 dniom pobytu na uczelni zagranicznej
 • III rata wypłacana jest po rozliczeniu się ze stypendium czyli dostarczeniu kompletu dokumentów i wypełnieniu testu i ankiety on-line. Dodatkowo należy potwierdzić na dokumencie Confirmation of stay, że długość pobytu na uczelni zagranicznej wynosiła nie mniej niż 300 dni.

W przypadku krótszego pobytu stypendium III rata zostanie pomniejszona lub nie będzie wypłacana; w przypadku pobytu krótszego niż 270 dni stypendysta wyzwany będzie do częściowego zwrotu stypendium.

Wysokość stypendium

Osoby studiujące mogą otrzymać dofinansowanie UE jako wkład w ich koszty podróży i utrzymania ponoszone w czasie studiów za granicą.

Dofinansowanie UE przyznane osobom studiującym będzie zależało od kierunku ich mobilności zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Grupa 1 (Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja) – mobilność do krajów o zbliżonych kosztach utrzymania: studenci otrzymają dofinansowanie UE w przedziale kwot wyższych.
Kwota dofinansowania: 520 euro/miesiąc.

Grupa 2 (Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy) – mobilność do krajów o wyższych kosztach utrzymania: studenci otrzymają dofinansowanie UE w przedziale kwot średnich.
Kwota dofinansowania: 500 euro/miesiąc.

Grupa 3 (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Serbia, Turcja, Węgry) – mobilność do krajów o niższych kosztach utrzymania: studenci otrzymają dofinansowanie UE w przedziale kwot niższych. Kwota dofinansowania: 450 euro/miesiąc.

Wyjazdy z „dofinansowaniem zerowym”

W przypadku braku środków przez uczelnię macierzystą student może wyjechać z „dofinansowaniem zerowym”. Procedura ubiegania się o wyjazd z „dofinansowaniem zerowym” jest taka sama jak wyjazd z przyznanym stypendium.,

Udział studentów wieczorowych i zaocznych

O wyjazd w ramach Erasmus+ KA 103 mogą się także ubiegać osoby studiujące w trybie wieczorowym lub zaocznym. Studenci mogą ubiegać się o zwolnienie z całości lub części opłat za studia (należy w tym celu napisać podanie do dziekana wydziału po zakwalifikowaniu się do programu Erasmus+).

Przydatne linki: https://erasmus.uj.edu.pl/outgoing/ka103

Erasmus KA 107

Opis

Erasmus KA 107 to semestralny program mobilności, który realizować można w krajach partnerskich UE. W konkursie ubiegać się można wyłącznie o jedno stypendium, a w liście motywacyjnym wskazać należy uczelnię, do której się aplikuje. Formalności związane z wyjazdem podobne są do programu Erasmus KA 103. Należy jednak pamiętać, iż wyjazdy odbywają się do krajów, gdzie wymagana może być wiza/pozwolenie na pobyt Karta EKUZ nie będzie ważna z racji tego, że mobilność realizowana jest poza terytorium Unii Europejskiej. Aby wyjechać wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (i języka kraju goszczącego w przypadku niektórych kursów). 

Kraje, do których można wyjechać w roku akademickim 2022/23: 

 • Albania, 
 • Bośnia i Hercegowina, 
 • Egipt, 
 • Izrael,  
 • Jordania, 
 • Maroko, 
 • Tunezja, 
 • USA.

Dokumenty wymagane przy rekrutacji: 

 • zaświadczenie o średniej (ważonej) ocen ze wszystkich lat studiów wystawione przez sekretariat Wydziału/Instytutu,
 • dyplom/ certyfikat/ zaświadczenie o znajomości języka/języków obcych na poziomie co najmniej B2,
 • list motywacyjny w języku angielskim zawierający uzasadnienie wyjazdu oraz motywację kandydata,
 • zaświadczenia potwierdzające działalność naukową (wystąpienia na konferencjach, publikacja artykułów naukowych, działalność w kole naukowym) – kryterium dodatkowe. 

Kandydaci złożyć muszą również oświadczenie o kapitale mobilności oraz uzupełnić formularz aplikacyjny online.
Kapitał mobilności przyznawany na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ wynosi 12 miesięcy w ramach danego cyklu studiów lub 24 miesiące w ramach studiów jednolitych magisterskich.  

Przykład 1: Hubert jest studentem II roku studiów licencjackich. W ramach programu Erasmus KA 103 wyjechał na wymianę do Budapesztu, gdzie spędził 5 miesięcy. Do jego dyspozycji pozostało 7 miesięcy w ramach kapitału mobilności – może on aplikować więc na wymianę semestralną w ramach programu Erasmus KA 107 i wyjechać na 5-miesięczną wymianę do Bośni i Hercegowiny. Po realizacji mobilności w ramach programu Erasmus KA 107 jego kapitał mobilności zmniejszy się do 2 miesięcy co oznacza, że może wykorzystać je np. podczas praktyk Erasmus+. 

Przykład 2: Monika jest studentką II roku studiów licencjackich. W ramach programu Erasmus KA 103 spędziła 2 semestry (10 miesięcy) na wymianie w Zagrzebiu. Do jej dyspozycji pozostało 2 miesiące w ramach kapitału mobilności – nie może aplikować już na wymianę semestralną w ramach programu Erasmus KA 107. Pozostałe 2 miesiące może wykorzystać jednak podczas praktyk Erasmus+. 

Kryteria rekrutacji na rok akademicki 2022/23: https://erasmus.uj.edu.pl/documents/139673638/145084568/Kryteria+kwalifikacyjne+PL/d254c773-afe3-4728-a93f-715780dc048c 

Stypendium 

Czas trwania stypendium w ramach programu Erasmus KA 107 musi wynosić co najmniej 90 dni, w innym przypadku uczestnik będzie zobowiązany do zwrotu wypłaconego stypendium. Kwota stypendium jest taka sama (niezależnie od kraju) i wynosi ona 700 EUR miesięcznie (kwota na rok akademicki 2022/23). Uczestnicy otrzymają również dofinansowanie podróży, które zależne jest od wybranego kraju wymiany i wynosi między 275 a 820 EUR. 

Stypendium wypłacane jest w dwóch ratach: I rata wynosi 70% całości dofinansowania (700 EUR x 5 x 0.7 = 2450 EUR) + kwota dofinansowania podróży. 

Formalności przed wyjazdem 

Aby wyjechać na Erasmus należy: 

 • podpisać umowę finansową w Dziale Obsługi Studentów Zagranicznych (termin wyznaczony zostanie przez koordynatora z DOSZ) 
 • dostarczyć wypełniony formularz danych bankowych  
 • dostarczyć kopię ubezpieczenia zdrowotnego 
 • dostarczyć wypełniony oraz podpisany (przez uczestnika, koordynatora UJ oraz koordynatora z uczelni partnerskiej) Learning Agreement for Studies 

WYPŁATA STYPENDIUM UZALEŻNIONA JEST OD DOPEŁNIENIA POWYŻSZYCH FORMALNOŚCI! 

Formalności po wyjeździe 

Uczestnik po zakończeniu wyjazdu zobowiązany jest do rozliczenia się w DOSZ i jednostce macierzystej. Warunki rozliczenia inne mogą być w DOSZ, a inne w jednostce macierzystej. Aby rozliczyć wyjazd w DOSZ należy dostarczyć: 

 • Learning Agreement for Studies (podpisane przez uczestnika oraz obydwu koordynatorów), 
 • Confirmation of stay ,
 • Transcript of records (o ile uczelnia partnerska go wystawiła).

Pod koniec mobilności lub po jej zakończeniu otrzymasz e-maila z linkiem do raportu uczestnika online, który wypełnić należy w wyznaczonym w wiadomości terminie. Wypełnienie raportu jest obowiązkowe i stanowi warunek rozliczenia.  

Uczestnik zobowiązany jest do rozliczenia wyjazdu w terminie 14 dni od ostatniego dnia mobilności, jednak na prośbę uczestnika termin ten może zostać wydłużony.  

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie https://erasmus.uj.edu.pl/outgoing/ka107 (Wyjeżdzający studenci -> Erasmus KA 107) 

Erasmus+ Praktyki

Opis

Zagraniczna praktyka zawodowa w ramach programu Erasmus+ służy zdobyciu praktycznych umiejętności powiązanych ze studiowanym kierunkiem, musi być integralnie związana z daną dziedziną, tokiem studiów i oczekiwanymi kompetencjami absolwentów. 

Na praktykę Erasmus+ można wyjechać do zagranicznej instytucji, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji typu muzea, biblioteki, szpitale itp.  W pewnych przypadkach będzie ona stanowiła integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa), w innych – będzie dawała możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i umiejętności (praktyka nieobowiązkowa). 

Dla kogo?  

Studenci, stażyści, praktykanci, uczniowie, dorośli słuchacze, osoby młode, wolontariusze, nauczyciele akademiccy, nauczyciele, osoby prowadzące szkolenia, osoby pracujące z młodzieżą, zawodowi pracownicy organizacji działających w obszarze kształcenia, szkoleń i młodzieży. Program dociera jednak do tych osób za pośrednictwem organizacji, instytucji, organów lub grup organizujących takie działania.  

 • studenci wszystkich wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
 • studenci studiów I, II, III stopnia studiów lub jednolitych studiów magisterskich (zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych) bez względu na obywatelstwo 
 • studenci, którzy w momencie wyjazdu mają zaliczony ostatni semestr studiów 
 • studenci po ukończeniu pierwszego roku studiów licencjackich lub jednolitych studiów magisterskich. 
 • absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego (rekrutacja do programu odbywa się jednak na ostatnim roku studiów, a nie po uzyskaniu statusu absolwenta) 
 • studenci, którzy w trakcie wyjazdu nie będą korzystać z urlopu dziekańskiego lub studenckiego 

Słuchacze studiów podyplomowych nie są uprawnieni do uczestnictwa w programie.  

Studenci studiujący na I roku studiów uzupełniających magisterskich lub studiów doktoranckich w momencie wyjazdu na praktykę muszą ukończyć pierwszy semestr studiów. 

Gdzie można pojechać? 

Praktyka może być realizowana w kraju uprawnionym do uczestniczenia w programie (28 krajów UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja) w instytucji zagranicznej. Praktyka nie może być realizowana w instytucjach unijnych oraz w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami

Kiedy i na jak długo? 

Praktyka Erasmus+ KA103-2019 powinna rozpocząć się i zakończyć w okresie pomiędzy 1 czerwca 2019 roku a 31 maja 2022 roku. 

Wyjazd na studia Erasmus+ i praktykę Erasmus+ nie może nastąpić w tym samym czasie (wyjazdy są możliwe w tym samym roku akademickim, ale nie w tym samym okresie). 

Minimalny okres trwania praktyki wynosi 2 miesiące (60 dni). Miesiąc należy rozumieć jako 30 dni. 

Maksymalny okres finansowania wyjazdu na praktykę wynosi 3 miesiące (90 dni).

Stypendium

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania – 600 euro/miesiąc.

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy – 550 euro/miesiąc.

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Serbia, Turcja, Węgry – 500 euro/miesiąc.

Stypendium Erasmus+ będzie wypłacane maksymalnie przez okres 3 miesięcy.  

Rekrutacja do programu 

Do podstawowych kryteriów oceny osób kandydujących, ubiegających się o praktykę w ramach programu Erasmus+ należą: 

 • celowość praktyki; 
 • poziom znajomości języka obcego, w którym odbywać się będzie praktyka Erasmus+; 
 • rok studiów w momencie odbywania praktyki; 
 • obowiązek odbycia praktyki zawodowej w ramach aktualnie realizowanego kierunku studiów; 
 • nawiązanie współpracy z instytucją przyjmującą; 
 • poświadczona działalność w kołach naukowych i organizacjach studenckich, związana z realizacją konkretnych przedsięwzięć. 

Dodatkowe kryteria, jakie mogą być stosowane w przypadku uzyskania takiej samej średniej ważonej z kryteriów podstawowych przez więcej niż jednego kandydata/kę, to: 

 • średnia ocen ważona za dotychczasowy okres studiów; 
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej. 

Jak wygląda procedura kwalifikacyjna na praktykę Erasmus+?  

DOSZ sprawdza dopełnienie przez osoby kandydujące kryteriów formalnych. Po spełnieniu warunków formalnych kandydatury zostaną ocenione według wymienionych wyżej kryteriów kwalifikacji na podstawie złożonych dokumentów. 

Proces rekrutacji zostanie podsumowany na listach rankingowych. 

W przypadku tej samej liczby punktów rankingowych o przyznaniu stypendium Erasmus+ decydować będzie średnia ocen ważona za dotychczasowy okres studiów lub rozmowa kwalifikacyjna. 

Stypendium Erasmus+ otrzymają osoby kandydujące, które: 

 • Uzyskają średnią ważoną nie mniejszą niż 2,00; 
 • Zajmą pierwsze miejsca na listach rankingowych. 

Warunkiem otrzymania dofinansowania będzie podpisanie umowy oraz złożenie wszystkich wymaganych przez DOSZ dokumentów, w podanych na stronie internetowej DOSZ terminach. 

Organizacja wyjazdu 

Przed wyjazdem na praktykę Erasmus+ osoba studiująca podpisuje następujące dokumenty: 

 • „Porozumienie o programie praktyki” (Learning Agreement for Traineeships), czyli umowę między studentem/ką, instytucją przyjmującą i Uniwersytetem Jagiellońskim, określającą program i przebieg praktyki. 
 • „Umowę” pomiędzy osobą studiującą, a Uniwersytetem Jagiellońskim na realizację wyjazdu w celu odbycia praktyki (Placement Contract), która szczegółowo określa warunki odbywania praktyki oraz wypłaty i rozliczenia stypendium; 

Ponadto osoba studiująca zobowiązana jest do uzupełnienia testu językowego przed rozpoczęciem praktyki (OLS). 

Jakie inne formalności czekają studenta przed wyjazdem na praktykę Erasmusa? 

Każdy/a stypendysta/ka Erasmus+ jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków, od odpowiedzialności cywilnej w miejscu pracy lub prywatnej oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. 

Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ. Karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach NFZ. Przy wyjeździe np. do Turcji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej. 

Jakie formalności czekają studenta po powrocie z praktyki Erasmus+? 

Po powrocie z instytucji przyjmującej osoba studiująca jest zobowiązana: 

 • Przedstawić potwierdzenie odbycia praktyki wystawione przez instytucję przyjmującą, zawierające faktyczną datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz ocenę praktyki, znajdujące się na ostatnich stronach Learning Agreement for Traineeships (’section to be completed after mobility’),
 • uzupełnienić test językowy po zakończeniu praktyki (OLS), 
 • wypełnić ankietę stypendysty Erasmus+ on-line.

Czy instytucja przyjmująca na praktykę zapewnia zakwaterowanie? 

Może zapewnić, ale nie jest do tego zobowiązana. Zasady Erasmus+ nie nakładają na instytucję organizującą praktykę obowiązku zapewnienia praktykantom/kom zakwaterowania, ale instytucja ta powinna przynajmniej udzielić informacji o możliwościach jego znalezienia. 

Czy praktyka za granicą zostanie zaliczona przez Uniwersytet Jagielloński? 

Tak, jest to wymóg programu Erasmus+. Zaliczenie praktyki Erasmus+ jako praktyki obowiązkowej, która stanowi integralną część studiów na UJ, następuje po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem/ką praktyk obowiązkowych w macierzystym instytucie. W przypadku praktyki nieobowiązkowej należy zadbać o jej wpisanie do Suplementu do Dyplomu jako dodatkowego osiągnięcia studenta/ki. W obydwu przypadkach zaliczenie praktyki będzie wymagało dostarczenia przez studenta/ki dokumentu, w którym instytucja przyjmująca potwierdzi jej zrealizowanie.  

Rekrutacja 

Kolejne rekrutacje są w następujących terminach: 

 • 1-20 maja 2022 – rekrutacja na praktyki, które rozpoczną się między 1 lipca 2022 a 30 listopada 2022; 
 • 1-20 lipca 2022 – rekrutacja na praktyki, które rozpoczną się między 1 września 2022 a 31 stycznia 2023; 
 • 1-20 września 2022 – rekrutacja na praktyki, które rozpoczną się między 1 listopada 2022 a 31 marca 2023; 
 • 1-20 listopada 2022 – rekrutacja na praktyki, które rozpoczną się między 1 stycznia 2023 a 30 kwietnia 2023; 
 • 1-20 stycznia 2023 – rekrutacja na praktyki, które rozpoczną się między 1 marca 2023 a 31 maja 2023; 

Proces rekrutacji: 

 1. Osoba studiująca zainteresowana odbyciem praktyki zagranicznej w ramach programu Erasmus zapoznaje się z Zasadami realizacji Programu Erasmus+ Praktyki na Uniwersytecie Jagiellońskim
 2. Jeżeli osoba studiująca spełnia wszystkie wymogi formalne przewidziane powyższym regulaminem, może rozpocząć kompletowanie dokumentów aplikacyjnych oraz poszukiwania instytucji, w której chciał(a)by odbyć praktykę.
  WAŻNE: Uzyskanie potwierdzenia przyjęcia na praktykę do danej instytucji zagranicznej nie jest konieczne, aby aplikować o dofinansowanie. Jeśli jednak uda się znaleźć instytucję oferującą miejsce stażu należy uzyskać od niej wypełnione przez koordynatora/kę praktyki zagranicznej potwierdzenie przyjęcia na staż w formie Internship Confirmation. 
 3. Osoba studiująca musi dostraczyć następujące dokumenty: 

Obowiązkowe: 

 • Wypełniony Kwestionariusz Kandydata wraz z własnoręcznym podpisem oraz podpisem koordynatora/opiekuna ds. praktyk studenckich i dyrektora macierzystej jednostki kandydata/ki; 
 • Aktualny życiorys (CV) w języku polskim lub angielskim; 
 • Zaświadczenie o średniej ocen ważonej za dotychczasowy okres studiów wystawione przez sekretariat macierzystej jednostki; 
 • Certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka kraju odbywania stażu lub języka, w którym odbywać się będzie praktykę (np. certyfikat, zaświadczenie z JCJ, wpis z indeksu lub do suplementu dyplomu z podanym poziomem językowym) 

Opcjonalnie: 

 • Internship Confirmation, czyli potwierdzenie przyjęcia na praktykę wystawione przez instytucję przyjmującą; 
 • Zaświadczenie o dodatkowej działalności studenckiej (działalność w kołach naukowych itp., udział w konferencjach, szkoleniach, szkołach letnich) oraz/lub wolontariackiej. 

4. W terminach rekrutacji osoba studiująca wypełnia online formularz zgłoszeniowy, a następnie przesyła wszystkie wyżej wymienione dokumenty na adres: erasmus@uj.edu.pl 

5. Osoba studiująca czeka na wyniki rekrutacji, które będą ogłoszone do ostatniego dnia każdego miesiąca, w którym przeprowadzana będzie kolejna rekrutacja.

Dla osób z niepełnosprawnościami

O dodatkowe stypendia mogą ubiegać się: 

Więcej informacji: https://don.uj.edu.pl/dla-studentow/erasmus 

Studenci niepełnosprawni ubiegający się o udział w projekcie podlegają tym samym zasadom rekrutacji, co pozostali studenci. 

Osoby zakwalifikowane do programu Erasmus mogą starać się o dofinansowanie z funduszu przeznaczonego dla studentów niepełnosprawnych. Dodatkowe stypendia mają na celu pokrycie wyjątkowych kosztów związanych ze specyficznymi potrzebami osób niepełnosprawnych. 

Osobom z orzeczonym lekkim lub umiarkowanych stopniem niepełnosprawności Narodowa Agencja może przyznać dodatkowe stypendium w formie wyrównania do maksymalnej wysokości określonej dla wyjazdu do danego kraju na planowany czas pobytu. Osobom z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności Narodowa Agencja będzie mogła ponadto przyznać dodatkową kwotę na ściśle określony cel. Decyzje na temat dofinansowania dla stypendystów niepełnosprawnych są podejmowane indywidualnie. 

Student ubiegając się o stypendium wypełnia odpowiedni wniosek, który następnie musi zostać podpisany przez uczelnianego koordynatora programu Erasmus (w DOSZ) oraz uczelnianego pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych (w DON). 

Szczegółowych informacji dotyczących wyjazdów w ramach programu Erasmus udziela Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej (DOSZ). 

MOST

Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST to program wymiany studentów i doktorantów polskich uczelni. Funkcjonuje od 1999 r. i w swoich założeniach nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu ERASMUS. Koordynatorem programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia (UKK). Udział w programie jest bezpłatny i niezależny od formy studiów. Warunki studiowania w programie określa Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który można znaleźć na stronie głównej programu.

Program MOST daje możliwość odbycia części studiów (semestru lub roku akademickiego) na innej uczelni. Uczestniczyć w wymianie może student po ukończeniu drugiego semestru studiów – w przypadku studentów studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich lub pierwszego semestru – w przypadku studentów studiów II stopnia.

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. MOST daje możliwość:  

 • realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta;  
 • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem Studentki/Studenta, zajęć dydaktycznych;  
 • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta;  
 • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym;  
 • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz;  
 • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry;  
 • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.  

 Uniwersytety biorące udział w programie MOST: 

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
 • Uniwersytet Gdański 
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 
 • Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie 
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
 • Uniwersytet Łódzki 
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 • Uniwersytet Opolski 
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 
 • Uniwersytet Rzeszowski 
 • Uniwersytet Szczeciński 
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach 
 • Uniwersytet w Białymstoku 
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
 • Uniwersytet Warszawski 
 • Uniwersytet Wrocławski 
 • Uniwersytet Zielonogórski 

Warunki uczestnictwa: 

 • Ukończenie drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich / drugiego semestru studiów I stopnia / pierwszego semestru studiów II stopnia 
 • Ukończenie pierwszego roku studiów doktoranckich 
 • Konieczność zaliczenia roku lub semestru poprzedzającego okres studiów na danej uczelni lub uzyskanie zgody na warunkowe kontynuowanie studiów 

Uczestnikiem Programu MOST można być maksymalnie przez okres jednego roku akademickiego. 

Student/Studentka nie może w ramach uczestnictwa w programie studiować na innym kierunku swojego uniwersytetu macierzystego. 

Rekrutacja: 

 • Na semestr zimowy i cały rok akademicki – od 15 kwietnia do 15 maja; 
 • Na semestr letni – od 31 października do 30 listopada. 

Poprzez system IRK Programu MOST (https://most.uka.uw.edu.pl) można zapoznać się z ofertą Programu oraz dokonać rejestracji. 

Kryteria kwalifikacji obejmują: 

 • Liczbę miejsc zgłoszoną do oferty Programu MOST przez poszczególne uniwersytety oraz liczbę zainteresowanych poszczególnymi kierunkami Studentów; 
 • Ustalanie rankingu dokonywane przez dziekanat uczelni macierzystej, a więc przyznawanie punktów premiowych poszczególnym kandydaturom, w przypadku ubiegania się kilku osób z danego wydziału/instytutu/kierunku o dane miejsce z oferty odbywa się w oparciu o średnią ocen z całego toku studiów oraz w oparciu o udokumentowane osiągnięcia naukowe, zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności akademickiej, osobistą motywację Studentki/Studenta; 
 • List motywacyjny – jego stworzenie nie jest warunkiem uczestnictwa w rekrutacji. Studentka/Student może go załączyć do wniosku, przekazywanego koordynatorowi uniwersyteckiemu, który następnie przekaże on Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. List taki zaleca się sporządzić w sytuacji ubiegania się o miejsce na wymianie na jednym z kierunków cieszących się dużym zainteresowaniem (np. prawo, psychologia, dziennikarstwo, zarządzanie, szczególnie na UW, UJ, UAM, UG). 

Wymiana Bilateralna

Wymiana bilateralna UJ to wymiana dostępna zarówno dla studentów studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, realizowana w ramach zawartych przez UJ porozumień o współpracy międzynarodowej. Oferuje wyjazdy do 23 różnych krajów na 7 kontynentach, gdzie znajduje się łącznie 50 dostępnych do wyboru uniwersytetów. Wymiana bilateralna obejmuje wyjazdy krótkoterminowe (do 30 dni, dotyczą krajów Europy) i wyjazdy długoterminowe (do jednego roku) zgodnie z zapisami poszczególnych porozumień bilateralnych. Dodatkowo poza standardowymi wyjazdami studenci mogą w jej ramach pojechać do szkół letnich jak Uniwersytet w Heidelbergu czy Uniwersytet w Cambridge. Jest to okazja do zyskania niezapomnianych wrażeń, zdobycia umiejętności językowych oraz poznania innych kultur.

Kto może starać się o wyjazd na wymianę bilateralną?

O wyjazdy mogą się ubiegać studenci i doktoranci UJ, którzy spełniają 3 główne warunki: 

 1. w momencie starania się o wyjazd są studentami UJ na:  
  • II roku studiów pierwszego stopnia,
  • I roku studiów drugiego stopnia, 
  • II-IV roku jednolitych studiów magisterskich,
  • oraz I-III roku studiów trzeciego stopnia.
    
 2. mają średnią ważoną ocen ze wszystkich lat studiów nie niższą niż 4,00;
 3. posiadają znajomość języka wykładowego wybranej uczelni (na poziomie min. B2, w niektórych przypadkach uczelnia może wymagać wyższego poziomu znajomości języka).

Rekrutacja na wymianę bilateralną odbywa się dwa razy w roku (zazwyczaj jest to pierwszy termin wiosną oraz nabór dodatkowy jesienią – dokładny termin zależy od konkretnej uczelni). Aby ubiegać się o wyjazd w ramach wymiany bilateralnej należy złożyć list motywacyjny uzasadniający nasze chęci wyjazdu wraz z innymi wymaganymi dokumentami (m. in. opinia opiekuna roku/promotora/wykładowcy, zaświadczenia o średniej ważonej z poprzednich lat studiów czy o ukończonych kursach językowych lub ewentualnej działalności w organizacjach studenckich). Po dostarczeniu dokumentów odbywa się dwuetapowy konkurs na wymianę bilateralną. Pierwszym etapem jest stworzenie listy rankingowej na podstawie oceny kandydatów pod kątem takich kryteriów jak wyniki w nauce (średnia), znajomość języka, list motywacyjny oraz aktywność w środowisku naukowym i organizacjach studenckich. Drugim etapem jest akceptacja studenta przez uczelnię partnerską. Warto wspomnieć, że niektóre dokumenty, które wymaga uczelnia partnerska, należy także donieść już po pomyślnie zakończonym procesie rekrutacji, na co zazwyczaj student ma czas do określonego przez uczelnię terminu.  

Wyjazd jest możliwy po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia z uczelni partnerskiej. Co ważne, uczestnicy wymiany są ubezpieczani przez UJ (koszty leczenia i od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas zagranicznych podróży służbowych) w firmie wyłonionej w drodze przetargu. Osoby, które rezygnują z przyznanych im wyjazdów, zobowiązane są do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o tym Działu Współpracy Międzynarodowej, ponieważ nie ma możliwości przesuwania wyjazdów na następny rok. Przed wyjazdem student musi uzgodnić program mobilności (plan studiów) z instytucją partnerską (uczelnią, na którą wyjeżdża) oraz przedstawicielami UJ (opiekun roku/wykładowcy), ponieważ w czasie wymiany poza zajęciami na uczelni za granicą student musi zaliczyć także przedmioty z UJ, które nie mają tam odpowiedników. Studenci sami wybierają interesujące ich zajęcia na uczelni partnerskiej, ale muszą być one zgodne z wymogami programowymi na UJ. Rejestracja na zajęcia zależy od ich dostępności i warunków postawionych przez uczelnię przyjmująca. Studenci mogą zaproponować alternatywne wersje przedmiotów nauczanych w kraju, ale zawsze należy brać pod uwagę ich zgodność z programem nauczania i ilość punktów ECTS, która może się zmniejszać jeżeli przedmiot nie zgadza się programowo z tym na polskiej uczelni. Przedstawiciel jednostki UJ (opiekun roku/wykładowcy) jest odpowiedzialny za zatwierdzenie planu studiów studenta przed wyjazdem do przyjmującej go instytucji, aby uznano jego efekty kształcenia po powrocie do kraju i student nie musiał ponownie zaliczać niektórych przedmiotów na UJ. 

UJ pokrywa koszty związane z ewentualnym czesnym na uczelni partnerskiej, koszt wizy (jeśli jest potrzebna), najbardziej ekonomicznej podróży, ubezpieczenia oraz oferuje jedną dietę dojazdową – pozostałe koszty leżą w gestii studenta. Po przyjęciu na wymianę należy w związku z tym złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej w Sekcji ds. Współpracy Międzynarodowej umowę finansową (w 2 podpisanych przez uczestnika wymiany egzemplarzach) oraz w Sekcji ds. Wyjazdów Zagranicznych wniosek wyjazdowy (wraz z oświadczeniem o wyjeździe), w którym muszą zostać uzupełnione wszystkie wymagane informacje, w tym koszty związane z uczestnictwem w wymianie, wypłacane przez UJ (opłata za wizę, bilety lotnicze czy dietę dojazdową). 

Każdy uczestnik wymiany bilateralnej zobowiązany jest do rozliczenia swojego wyjazduw ciągu 14 dni od powrotu do kraju. Rozliczenia należy dokonać w DWM w Sekcji ds. Wyjazdów Zagranicznych. Po zrealizowaniu wyjazdu zagranicznego studenci są zobowiązani przesłać do DWM sprawozdanie z pobytu na wyjeździe w j. angielskim (ok. 4000 znaków ze spacjami lub 1 strona) w ciągu 14 dni od zakończenia pobytu na uczelni zagranicznej. Po powrocie student ma 14 dni na zaliczenie przedmiotów wedle wcześniej uzgodnionej z wykładowcami formy (najlepiej, aby forma zaliczenia była ustalona na piśmie). 

Program stypendialny SYLF

SYLFF jest Funduszem Stypendialnym im. Ryoichi Sasakawy: dla Młodych Liderów, ustanowionym w roku 1987. Dotychczas 69 uniwersytetów, wśród których jest Uniwersytet Jagielloński, oraz konsorcjów w 45 krajach (łącznie 88 instytucji) otrzymało dar w wysokości 1 miliona dolarów amerykańskich od Nippon Foundation. 

Te instytucje, członkowie sieci SYLFF, przeznaczają zyski wypracowane z owych darów na stypendia dla obiecujących magistrantów i doktorantów w naukach społecznych, humanistycznych i artystycznych, aby mogli studiować w swych macierzystych uczelniach lub za granicą (SYLFF w UJ – tylko za granicą). 

Określenie „Program SYLFF” jest często używane dla objęcia całości tego programu stypendialnego. „Sieć SYLFF” to określenie uniwersytetów lub grup instytucji, które otrzymały ww. dary od Nippon Foundation. „Stypendyści SYLFF” to ponad 16 000 studentów, którzy otrzymali stypendia w ramach tego programu. 

Wydział Stypendiów, The Tokyo Foundation, administruje Programem SYLFF oraz innymi programami z nim związanymi, np. SYLFF PLUS. 

Program stypendialny SYLF

SYLFF jest Funduszem Stypendialnym im. Ryoichi Sasakawy: dla Młodych Liderów, ustanowionym w roku 1987. Dotychczas 69 uniwersytetów, wśród których jest Uniwersytet Jagielloński, oraz konsorcjów w 45 krajach (łącznie 88 instytucji) otrzymało dar w wysokości 1 miliona dolarów amerykańskich od Nippon Foundation

Te instytucje, członkowie sieci SYLFF, przeznaczają zyski wypracowane z owych darów na stypendia dla obiecujących magistrantów i doktorantów w naukach społecznych, humanistycznych i artystycznych, aby mogli studiować w swych macierzystych uczelniach lub za granicą (SYLFF w UJ – tylko za granicą). 

Określenie „Program SYLFF” jest często używane dla objęcia całości tego programu stypendialnego. „Sieć SYLFF” to określenie uniwersytetów lub grup instytucji, które otrzymały ww. dary od Nippon Foundation. „Stypendyści SYLFF” to ponad 16 000 studentów, którzy otrzymali stypendia w ramach tego programu. 

Wydział Stypendiów, The Tokyo Foundation, administruje Programem SYLFF oraz innymi programami z nim związanymi, np. SYLFF PLUS. 

Cele programu 

Program ma na celu wspieranie kształcenia magistrantów i doktorantów o wysokim potencjale przywódczym, których zainteresowania naukowe mają znaczący wymiar społeczny. Istotną rolę odgrywa również praktyczny aspekt zastosowań projektów kandydata związanych ze stypendium. 

Stypendia przyznawane są wybitnym kandydatom z nauk humanistycznych i społecznych w tradycyjnym znaczeniu oraz prawnych, ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. 

Stypendium nie jest wyłącznie grantem badawczym, służy realizowaniu programów o dużym znaczeniu społecznym i jednocześnie pozwala na pobyt w instytucji zagranicznej (uczestnictwo w wykładach, seminariach, kursach, konsultacjach naukowych w trybie tutoralnym). 

Źródło funduszu 

Fundusz tworzy się z pożytków osiąganych z operacji finansowych środkami finansowymi pochodzącymi z The Sasakawa Foundation (obecnie The Nippon Foundation) w ramach Programu Stypendialnego im. Ryoichi Sasakawa dla Młodych Liderów. 

Coroczne przeznaczenie zysku z daru 

 • Stypendia SYLFF dla studentów i doktorantów związanych z realizacją jednolitych studiów magisterskich, studiów II lub III stopnia przeznaczone na pokrycie kosztów uczestnictwa w programach dydaktycznych instytucji przyjmującej, opłaty czesnego, realizacji programu studiów, kosztów utrzymania i podróży oraz uczestnictwa w konferencjach naukowych związanych z programem studiów *: 95%
 • Koszty związane z lokalnym administrowaniem programu: opłaty komunikacyjne, materialy biurowe, itp.: 5%

Stypendia mogą być wykorzystane w dowolnej instytucji za granicą zgodnie ze sposobem wykorzystania środków stypendialnych zatwierdzonym przez Zespół. 

Instytucje będące członkami sieci SYLFF zwykle mile widzą stypendystów SYLFF. Nie ma obowiązku wybrania żadnej z tych instytucji w staraniach o stypendium SYLFF. 

Stypendia są przyznawane przez Zespół ds. Programu SYLFF w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Długość stypendium: minimum 1 semestr, maximum 1 rok akademicki. 

* Ewentualny planowany wyjazd na konferencję musi być częścią składową proponowanego dłuższego wyjazdu stypendialnego. Wymagany jest list od organizatorów stwierdzający fakt planowanego aktywnego uczestnictwa, np. wygłoszenie referatu, uczestnictwo w panelu dyskusyjnym, przygotowanie postera, funkcja organizacyjna w czasie tej konferencji. 

Wymagane kwalifikacje   

Starać się mogą osoby, które w momencie starania się o stypendium są: 

 • uczestnikami I-III roku Szkół Doktorskich,
 • studentami I roku studiów II stopnia*
 • studentami IV roku jednolitych studiów magisterskich*

* Zakwalifikowani studenci będą mogli skorzystać ze stypendium w trakcie ostatniego roku studiów. 

Dyscypliny naukowe w ramach których studenci odbywają studia uprawniające do składania aplikacji: nauki społeczne, humanistyczne, nauki o zarządzaniu, ekonomiczne i prawne. 

Kandydaci, którzy już otrzymali stypendia SYLFF, mogą się starać ponownie. Ich nowe podania będą rozpatrywane pod warunkiem dołączenia do nich sprawozdań z poprzednich stypendiów. 

Studenci zakwalifikowani na stypendia ERASMUS i/lub na wyjazdy w ramach wymiany bezpośredniej mogą się starać o stypendia w ramach programu SYLFF jeśli spełniają wszystkie jego kryteria. 

Kryteria kwalifikacji  

Komisja dokonuje oceny zgłoszenia na podstawie złożonego przez kandydata kompletu dokumentów. Osoby, których projekty zostaną wysoko ocenione mogą być zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Wynik rozmowy będzie brany pod uwagę w podejmowaniu decyzji o kwalifikacji kandydata. 

Ocena kandydata będzie prowadzona w według poniższej skali punktowej: 

 1. ocena celów zaplanowanych badań związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej lub doktorskiej z uwzględnieniem wymiaru społecznego projektu (cele jasno i dokładnie sformułowane, wyraźnie wskazany wymiar społeczny projektu): 0-10 pkt 
 2. ocena aktywności kandydata związanych z pełnieniem roli przywódczej: 0-10 pkt 
 3. ocena dotychczasowych aktywności potwierdzających udział kandydata w pracach badawczych lub innych aktywności studenckich: 0-5 pkt. 

Wysokość stypendium oraz warunki wykorzystania 

Do realizacji w roku akademickim 2022/2023 przewidzianych jest maksymalnie 5 stypendiów dla najwybitniejszych kandydatów. Wysokość stypendium uzależniona jest od ilości środków otrzymanych w danym roku od Fundacji Tokijskiej do podziału, jak i w zależności od czasookresu korzystania ze stypendium przez kandydata w uczelni zagranicznej (średnio około 15.000 USD). 

Stypendia mogą być wykorzystane w dowolnej instytucji za granicą zgodnie ze sposobem wykorzystania środków stypendialnych zatwierdzonym przez Zespół. 

Instytucje będące członkami sieci SYLFF zwykle mile widzą stypendystów SYLFF. Nie ma obowiązku wybrania żadnej z tych instytucji w staraniach o stypendium SYLFF. 

Stypendia są przyznawane przez Zespół ds. Programu SYLFF w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Długość stypendium: minimum 1 semestr, maximum 1 rok akademicki. 

Programy NAWA/CEEPUS

NAWA działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Agencja dąży do umocnienia doskonałości naukowej, umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych, a także do promocji Polski – jej języka oraz kultury w celu budowania wizerunku kraju oferującego interesujące możliwości edukacyjne i badawcze. Cele te są realizowane dzięki szerokiej ofercie programowej Agencji. 

Studenci

Jednym z podstawowych zadań NAWA jest inicjowanie i wspieranie mobilności studenckiej. Realizacja tego zadania odbywać się będzie poprzez programy, których celem jest zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia polskich instytucji szkolnictwa wyższego, a także umożliwienie polskim studentom zyskania doświadczenia międzynarodowego.  

Jakie programy dla studentów?  

NAWA oferuje zarówno programy wyjazdowe, jak i przyjazdowe.  

Co finansują?  

Środki z NAWA są przekazywane w formie stypendiów dedykowanych studentom zagranicznym kształcącym się w Polsce lub studentom polskim, odbywającym studia częściowe i pobyty studyjne za granicą. Wysokość miesięcznego stypendium będzie zróżnicowana w zależności od programu oraz stopnia studiów.  

Programy dla studentów – stypendia, wymiany akademickie  

Doświadczenie międzynarodowe zdobyte na uczelni wyższej to kapitał na całe życie – zawodowe, akademickie i społeczne. Dlatego też NAWA pragnie wzmacniać mobilność poprzez programy stypendialne dla studentów zagranicznych i polskich. Obecnie wymiany naukowe możliwe są w ramach programu CEEPUS, a także w ramach współpracy dwustronnej (umów bilateralnych) Polski z innymi krajami. Propozycje NAWA obejmują także stypendia dla studentów z zagranicy, dzięki czemu osoba korzystająca z nich może lepiej zaaklimatyzować się w kraju.  

Program CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej  

Podstawowym celem Porozumienia CEEPUS („Central European Exchange Program for University Studies”) jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Umożliwia ono intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących stronami Porozumienia poprzez finansowanie mobilności akademickiej.