Przyznawanie miejsc

Jak uzyskać miejsce w akademiku?

Dyżury Uczelnianej Komisji Ekonomicznej w sprawie akademików odbywają się w każdy wtorek, w godzinach 18:30 – 19:30 w biurze SSUJ, pok. 15, po kontakcie mailowym: pomoc.materialna@samorzad.uj.edu.pl.
Przed dyżurem należy mieć wcześniej zarejestrowany wniosek w USOSweb.

Aby otrzymać miejsce w domu studenckim należy uzupełnić i zarejestrować odpowiedni formularz w systemie USOSweb. W roku akademickim 2023/24 KAŻDY student ubiegający się o miejsce w domu studenckim ma obowiązek podać wysokość samodzielnie obliczonego dochodu na członka rodziny studenta z OSTATNIEGO PEŁNEGO miesiąca w złotych: np. z lipca, jeśli wniosek uzupełniasz w sierpniu. 

 
Otrzymywanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2021/22 nie jest respektowane! 

Gdzie znaleźć wniosek o miejsce w domu studenckim?  

W systemie USOSweb w zakładce Dla wszystkich > Wnioski należy wybrać odpowiedni formularz, kierując się rokiem studiów, na który będzie się wpisanym w roku akademickim, na który wnioskuje się o miejsce w domu studenckim: 

 • Wniosek o miejsce w domu studenckim – studenci wyższych lat rok akademicki 2023/2024 (bez CM) – przeznaczony dla studentów UJ, którzy kontynuują swoją naukę;  
 • Wniosek o miejsce w domu studenckim 2023/2024 – dla studentów 1 roku studiów pierwszego stopnia/jednolitych studiów magisterskich lub 1. rok studiów drugiego stopnia (studenci wyższych lat nie mają możliwości uzyskania miejsca w domu studenckim w turze II) (bez CM) – przeznaczony dla osób, które od października rozpoczną studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w tym dla studentów-cudzoziemców, którzy w poprzednich latach podejmowali studia lub realizowali kurs na UJ; 
 • o miejsce w domu studenckim 2023/2024 – tylko studenci-cudzoziemcy rozpoczynający studia na UJ (bez CM) – przeznaczony dla studentów-cudzoziemców, dla których nowy rok akademicki będzie pierwszym rokiem nauki na UJ (w jakiejkolwiek formie – studia/kurs/szkoła letnia); osoby, które w poprzednich latach akademickich były wpisane na UJ powinny wybrać inny rodzaj wniosku (jeden z powyższych). 

W trakcie uzupełniania wniosku, należy postępować zgodnie z poleceniami i pytaniami systemu. Każda okoliczność, na którą student lub doktorant powołuje się w trakcie uzupełniania wniosku powinna zostać potwierdzona poprzez dodanie załącznika (w przypadku potwierdzenia odległości od miejsca zamieszkania może być to np. zrzut ekranu wyszukania trasy w Google Maps).  

W roku akademickim 2023/24 KAŻDY student ubiegający się o miejsce w domu studenckim ma obowiązek podać wysokość samodzielnie obliczonego dochodu na członka rodziny studenta z OSTATNIEGO PEŁNEGO miesiąca w złotych: np. z lipca, jeśli wniosek uzupełniasz w sierpniu. W tym celu student powinien uwzględnić wszystkie dochody m.in.: 
wypłaty (netto), rentę, emeryturę, zasiłek dla osób bezrobotnych a także dochody nieopodatkowane: dochód z gospodarstwa rolnego (z uwzględnieniem przelicznika GUS), alimenty a także zasiłki otrzymywane z pomocy społecznej (zasiłek rodzinny, świadczenia z programu 500+ itp.) Następnie sumę dochodów należy podzielić przez członków rodziny. 
Wszelkie dochody członków rodziny należy udokumentować odpowiednimi zaświadczeniami takimi jak: : zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzenie przelewu z konta (jeżeli wynika z niego z jakiego tytułu jest to dochód), decyzja ZUS lub KRUS o przyznaniu świadczenia, oświadczenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą, nakaz płatniczy w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego itp. Odpowiednie dokumenty należy załączyć w systemie USOSweb w formie skanu. Nie ma potrzeby dostarczać dokumentów osobiście!!! 

W trakcie uzupełniania wniosku student 

 • wybiera organ który rozpatrzy jego wniosek: należy wybrać KOMISJA OBSŁUGI WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH 
 • wybiera a następnie szereguje domy studenckie, w których chce otrzymać miejsce (najpierw należy dodać do listy domy studenckie, a następnie uszeregować je od tego z najwyższą preferencją – najwyżej do tego z najniższą); 
 • może wskazać akademik, w którym nie chce otrzymać miejsca (jeśli student nie doda do koszyka domu studenckiego, w którym nie chce mieszkać, a nie otrzyma miejsca w preferowanych akademikach, nie otrzyma miejsca w żadnym domu studenckim); 
 • może wskazać osoby, z którym chce dostać miejsce w domu studenckim (sugestie zostaną wzięte pod uwagę, wtedy i tylko wtedy, gdy każda ze wskazanych przez studenta osób, wskaże: studenta i wszystkie inne osoby, które znajdują się na liście studenta, a także wszystkie zainteresowane osoby wskażą te same domy studenckie w tej samej kolejności). 

TURY PRZYZNAWANIA MIEJSC W NA ROK AKADEMICKI 2022/2023 

 
Miejsca w domach studenckich na rok akademicki 2022/2023 zostaną przyznane w ramach następujących tur składania wniosków: 
 
I tura 

przeznaczona dla osób, które w roku akademickim, na który przyznawane jest miejsce kontynuują studia na dotychczasowym stopniu studiów (studenci 3. roku studiów pierwszego stopnia powinni złożyć wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim po uzyskaniu wpisu na studia drugiego stopnia lub na kolejny rok akademicki (np. w przypadku powtarzania roku)). 

 • nabór wniosków: 15 czerwca – 5 lipca 2022 r. 

 • ogłoszenie wyników: do 15 lipca 2022 r. 

 • giełda zamiany miejsc: od dnia ogłoszenia wyników do 17 lipca 2022 r. 

 • termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: do 30 lipca 2022 r. 

II tura 

przeznaczona wyłącznie dla osób, które 1 października rozpoczną 1. rok studiów pierwszego stopnia/jednolitych studiów magisterskich lub 1. rok studiów drugiego stopnia (studenci wyższych lat nie mają możliwości uzyskania miejsca w domu studenckim w turze II) 

 • nabór wniosków: 19-31 lipca 2022 r. 

 • ogłoszenie wyników: do 15 sierpnia 2022 r. 

 • giełda zamiany miejsc: od dnia ogłoszenia wyników do 17 sierpnia 2022 r. 

 • termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: do 30 sierpnia 2022 r.  

III tura 

przeznaczona dla wszystkich studentów 

 • nabór wniosków: 10-20 sierpnia 2022 r. 

 • ogłoszenie wyników: do 30 sierpnia 2022 r. 

 • giełda zamiany miejsc: od dnia ogłoszenia wyników do 1 września 2022 r. 

 • termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: do 15 września 2022 r. 

IV tura 

przeznaczona dla wszystkich studentów 

 • nabór wniosków: 29 sierpnia-9 września 2022 r. 

 • ogłoszenie wyników: do 18 września 2022 r. 

 • giełda zamiany miejsc i termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: nie dotyczy 

Terminy naboru dotyczą wszystkich studentów i doktorantów UJ bez CM (także studentów-cudzoziemców rozpoczynających studia na UJ. 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023 

1) Sytuacja materialna rozumiana jako deklarowany dochód netto na jednego członka rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim – od 0 do 50 pkt: 

 

– deklarowany dochód netto na jednego członka rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim wynosi do 1200 zł – 50 pkt;   

– deklarowany dochód netto na jednego członka rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim wynosi do 1201 do 1600 zł – 40 pkt; 

– deklarowany dochód netto na jednego członka rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim wynosi od 1601 do 2000 zł –30 pkt; 

deklarowany dochód netto na jednego członka rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim od 2001 do 2500 zł – 20 pkt; 

 

2) odległość miejsca stałego zamieszkania do uczelni (ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków) najkrótszą trasą – od 0 do 30 pkt; Punkty będą przyznawane proporcjonalnie do odległości zadeklarowanej przez studenta;  

3) stopień niepełnosprawności potwierdzony orzeczeniem właściwego organu:  

a) stopień umiarkowany – 20 pkt 

b) stopień lekki – 10 pkt; 

4) Sytuacja rodzinna – 10 pkt;  

 1. osiągnięcie pełnoletności w pieczy zastępczej lub 

 1. status sieroty (oboje rodziców zmarło przed ukończeniem przez studenta 26 roku życia) lub 

 1. wychowywanie przez samotnego rodzica (w szczególności w przypadku, gdy występuje bezskuteczność egzekucji alimentów od drugiego rodzica); 

 

5) otrzymywanie stypendium rektora lub stypendium ministra w poprzednim roku akademickim poprzedzający rok akademicki, na który został złożony wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim – 10 pkt;  

6) działalność w samorządzie studentów, organizacjach studenckich lub kołach naukowych 
w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który został złożony wniosek 
o miejsce w domu studenckich, przy czym uwzględniane jest jedno, najwyżej punktowane osiągnięcie:  

a) pełnienie funkcji przewodniczącego lub prezesa organizacji studenckiej, organu samorządu, koła naukowego lub Rady Kół Naukowych – 10 pkt; 

b) pełnienie funkcji członka zarządu, komisji lub ciała kolegialnego organizacji studenckiej, samorządu studenckiego, koła naukowego lub Rady Kół Naukowych – 6 pkt; 

c) pełnienie funkcji członka organizacji, koła naukowego lub samorządu studenckiego – 3 pkt. 

Kryteria otrzymania miejsca w KONKRETNYM akademiku 

Miejsca w preferowanych domach studenckich przyznawane są studentom, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów, na podstawie powyższych kryteriów do momentu wyczerpania liczby miejsc przyznawanych w danej turze, z zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy o miejsce w domu studenckim ubiega się sierota, student wychowujący dziecko bądź student posiadający stopień niepełnosprawności, potwierdzony orzeczeniem właściwego organu, otrzymać miejsce w domu studenckim z pominięciem proponowanych kryteriów. Natomiast przyznanie miejsca w konkretnym domu studenckim według jego preferencji oceny wniosku nastąpiłoby w oparciu o następujące kryteria:  

1) aktualny rok studiów studenta zgodnie z kierunkiem studiów, na którym został złożony wniosek o miejsce w domu studenckim:  

a) studenci przyjęci na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich – 1 pkt, 

b) studenci I roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich – 2 pkt, 

c) studenci II roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich – 3 pkt, 

d) studenci III roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich – 4 pkt, 

e) studenci IV roku jednolitych studiów magisterskich i I roku studiów drugiego stopnia – 5 pkt, 

f) studenci V roku jednolitych studiów magisterskich i II roku studiów drugiego stopnia – 5 pkt; 

2) stopień niepełnosprawności potwierdzony orzeczeniem właściwego organu:  

a) lekki – 1 pkt, 

b) umiarkowany – 2 pkt, 

3) otrzymywanie stypendium rektora lub stypendium ministra w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który został złożony wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim – 1 pkt;  

4) działalność w Samorządzie Studentów UJ potwierdzona przez przewodniczącego Samorządu Studentów UJ. Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów może potwierdzić działalność osób działających w Samorządzie Studentów UJ danego wydziału – 3 pkt;  

5) działalność w kole naukowym, Radzie Kół Naukowych, potwierdzona odpowiednio przez opiekuna koła naukowego lub przewodniczącego Rady Kół Naukowych – potwierdzona działalność bez względu na liczbę kół – 3 pkt;  

6) potwierdzona działalność w uczelnianej organizacji studenckiej lub działającym w Uczelni stowarzyszeniu zrzeszającym wyłącznie studentów lub studentów i nauczycieli akademickich, działalność artystyczna, sportowa na rzecz UJ – potwierdzona działalność bez względu na liczbę organizacji – 3 pkt. 

Miejsce w konkretnym domu studenckim przyznawane jest na podstawie liczby punktów uzyskanych przez studenta w oparciu o kryteria szczegółowe, o których mowa w Regulaminie przyznawania miejsc w domach studenckich. 

 

W razie jakichkolwiek pytań podajemy adres Uczelnianej Komisji Ekonomicznej SSUJ: pomoc.materialna@samorząd.uj.edu.pl 

Domy studenckie

DS Piast

Adres: ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków
Numer telefonu do administracji: (12) 622 33 00
Adres mailowy: piast@bratniak.krakow.pl
Adres mailowy Rady Mieszkańców: rm.piast@samorzad.uj.edu.pl 

 

Dom studencki Piast przechodzi w latach 2020-2023 gruntowny remont. Od roku akademickiego 2022/2023 do dyspozycji studentów są wyłącznie pokoje z prywatną łazienką. Są to pokoje dwuosobowe i nieliczne pokoje jednoosobowe. Każdy pokój wyposażony jest w pojemną szafę, półki, łóżka, biurka, krzesła oraz lodówkę.  

Na każdym piętrze znajdują się dwie (w roku akademickim 2022/2023 dostępna tylko jedna) przestronne kuchnie wyposażone w dwie czteropalnikowe kuchenki elektryczne, blat roboczy, zlewozmywak oraz miejsca do siedzenia i konsumpcji.  

 

W budynku znajduje się: 

 • zsyp; 

 • palarnie; 

 • do dyspozycji mieszkańców jest sala komputerowa z lektorium;  

 • dwie sale konferencyjne; 

 • automaty z napojami i przekąskami; 

 • pralnia wyposażona w pralki automatyczne oraz suszarki;  

 •  

Na terenie DS Piast znajdują się liczne punkty usługowe i gastronomiczne: poczta, bankomat, automat paczkowy, kiosk, fryzjer, pralnia, komis odzieżowy, klubokawiarnia Cafe Piast i stołówka studencka.  

Przed budynkiem znajdują się stojaki rowerowe i parking. Całodobowy monitoring obejmuje teren przed budynkiem i hol główny.  

Na terenie całego budynku działa sieć WiFi. Można również korzystać z internetu przewodowego. W pokojach znajdują się też gniazdka TV (odbiornik w zakresie własnym).  

Mieszkaniec może pobrać z magazynu: zasłony, firanki, pościel, koce, poduszkę, lampkę biurową, kabel do internetu. 

Lokalizacja DS Piast jest bardzo dobra. W pobliżu znajdują się liczne sklepy (najbliższy supermarket 30 metrów od akademika) i restauracje. Przystanek autobusowy „Miasteczko Studenckie AGH” oddalony jest o 50 m od budynku. Najbliższy przystanek tramwajowy „Głowackiego” oddalony jest o 6 minut spacerem. Spacer na Rynek Główny lub Dworzec Główny zajmuje ok. pół godziny, komunikacją publiczną można dostać się w te miejsca w ok. 10 minut. Dojazd na kampus UJ na Ruczaju zajmuje zazwyczaj 30-45 minut. W zasięgu krótkiego spaceru znajdują się atrakcyjne tereny zielone: parki oraz krakowskie Błonia. 

DS Nawojka

Adres: ul. Reymonta 11, 30-059 Kraków
Numer telefonu do administracji: (12) 378 13 00
Adres mailowy: nawojka@bratniak.krakow.pl
Adres mailowy Rady Mieszkańców: rm.nawojka@samorzad.uj.edu.pl 

 

Do dyspozycji studentów przeznaczone są pokoje jedno-, dwu-, i trzyosobowe z samodzielną łazienką lub jedną łazienką na 2 pokoje w tzw. składach. 

Dom Studencki NAWOJKA umiejscowiony jest w sąsiedztwie Parku Jordana, w niedużej odległości od budynków kilku wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Auditorium Maximum oraz ok. 15 minut spacerem od Rynku Głównego. 

 
W budynku znajduje się: 

 • na każdym piętrze znajduje się kuchnia wyposażona w dwie elektryczne płyty czteropalnikowe i piekarnik elektryczny (bez wyposażenia i lodówek); 

 • mieszkańcy mają do dyspozycji pralnię oraz suszarnię; 

 • automaty z napojami i przekąskami; 

 • lektorium; 

 • parking rowerowy; 

 • stołówka studencka, jadłodajnia; 

 • Klubokawiarnia NAWOJKA, w którym na trzech 55 calowych telewizorach transmitowane są wydarzenia sportowe; 

 • całodobowo monitorowane są miejsca przed budynkiem i hol główny. Dodatkowo budynek objęty jest dozorem firmy ochroniarskiej;

 •  

Z magazynu każdy mieszkaniec ma prawo pobrać: zasłony, firanki, pościel, koce, poduszkę, lampkę biurową oraz kabel do Internetu. Istnieje możliwość wypożyczenia bezpłatnie odkurzacza, suszarki na pranie oraz żelazka. 

W pokojach jest przewodowy Internet oraz wifi. Są także gniazdka TV (odbiornik w zakresie własnym). 

Najbliższy przystanek: AGH/UR, Park Jordana oraz ul. Czarnowiejska.  

DS Bursa Jagiellońska

Adres: ul. Śliska 14, 30-516 Kraków 
Numer telefonu do administracji: (12) 656 12 66 – wew. 101 
Adres mailowy Rady Mieszkańców: rm.bursa@samorzad.uj.edu.pl 

Do dyspozycji studentów przeznaczone są pokoje jedno-, dwu- i trzy- osobowe w tzw. „składach” (2 lub 3 pokoje ze wspólną kuchnią, łazienką, przedpokojem oraz balkonem w pokoju trójosobowym). Składy są zamykane, dostęp do nich mają tylko ci studenci, którzy w nich mieszkają. 

 

W składzie znajdują się: 

 • Pokój trzyosobowy, dwuosobowy, jednoosobowy (nie w każdym składzie); 

 • kuchnia z czteropalnikową kuchenką i piekarnikiem elektrycznym, blat roboczy oraz zlewozmywak; 

 • Łazienka z prysznicem, umywalką i toaletą; 

 • Przedpokój z szafkami; 

 

W domie studenckim do dyspozycji studentów dostępne są bezpłatnie 

 • pralnia wyposażona w pralki automatyczne oraz suszarnie; 

 • sala lektorium z komputerem i biblioteką; 

 • sala imprezowa; 

 • sala telewizyjna; 

 • ogród z altanką; 

 • przed budynkiem znajdują się stojaki rowerowe, a w ogrodzie wiata rowerowa; 

 • w pokojach jest internet: przewodowy oraz wifi; 

 

Obiekt jest całodobowo monitorowany – objęte są: miejsca przed budynkiem, pomieszczenia wspólne i wejścia do klatek schodowych. 

 

Z magazynu każdy mieszkaniec ma prawo pobrać: zasłony, firanki, pościel, koce, poduszkę, lampkę biurową. 

 

Dobre warunki komunikacji miejskiej. Najbliższy przystanek: Rondo Mateczne 

 

DS Bydgoska

Adres: ul. Bydgoska 19, 30-056 Kraków
Numer telefonu do administracji: (12) 636 80 00
Adres e-mail: bydgoska@bratniak.krakow.pl 
Adres mailowy Rady Mieszkańców: rm.bydgoska@samorzad.uj.edu.pl 

Budynki sąsiadują bezpośrednio z parkiem Św. Wincentego a’Paulo. Są w bliskiej odległości od przystanków linii autobusowych i tramwajowych, sklepów i kościoła. Domy studenckie połączone są przewiązkami. Do wszystkich budynków jest jedno wejście główne przy bloku C, z całodobową recepcją. Przed budynkiem znajduje się boisko do gry w piłkę nożną. 

Do dyspozycji studentów przeznaczone są pokoje dwuosobowe, każdy z indywidualną łazienką. Wszystkie pokoje są jednakowo umeblowane (tapczany, stoły, krzesła, szafy, szafki i półki). Łazienki są wyposażone w prysznic, umywalkę z lustrem i wc 

W budynkach C i D na parterze znajdują się pokoje przystosowane kompleksowo do zamieszkania przez studentów niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. W każdym z budynków na parterze znajdują się wyznaczone pokoje dla rodzin z dziećmi. W budynku znajduje się Żłobek UJ „Żaczuś„, do którego można odpłatnie zapisać dziecko. Obok budynku jest także się duży, miejski plac zabaw. 

 

W budynku znajduje się: 

 • na każdym piętrze znajdują się 4 ogólnie dostępne kuchnie, wyposażone w płytę elektryczną, piekarnik oraz zlewozmywak; 

 • we wszystkich pokojach dostępny jest bezpłatny przewodowy Internet; 

 • lektorium;  

 • rowerownia 

 • odpłatnie pralnia samoobsługowa;  

 • sala imprezowa z nagłośnieniem;  

 • istnieje możliwość wypożyczenia bezpłatnie odkurzacza, suszarki na pranie, żelazka; 

 • w budynku są zainstalowane kamery, monitorowany jest także teren wokół budynków; 

Student może bezpłatnie pobrać z magazynu kołdrę, poduszkę, koc, pościel, obrus, lampkę, firanki i zasłony. Pościel wymieniana jest bezpłatnie na czystą. 

W budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu z wyłączeniem miejsc wyznaczonych (palarnie na bloku C oraz D). 

 

DS Żaczek

Adres: al. 3 Maja 5, 30-063 Kraków
Numer telefonu do administracji: (12) 622 13 00
Adres mailowy: zaczek@hotele.studenckie.pl 
Adres mailowy Rady Mieszkańców: rm.zaczek@samorzad.uj.edu.pl 

Budynek położony jest w niezwykle atrakcyjnej lokalizacji, tuż przy Błoniach Krakowskich, ok. 10 minut spacerem do Rynku Głównego.  

Budynek składa się z dwóch części. W starej części do dyspozycji studentów przeznaczone są odnowione pokoje jedno-, dwu- i trzyosobowe z łazienkami oraz pomieszczenia kuchenne, po dwa na każdym piętrze, wyposażone w kuchnie elektryczne z piekarnikami.  

W nowej części dominują pokoje dwuosobowe z łazienkami. Na każdym piętrze jest ogólnodostępna kuchnia, w której studenci mogą swobodnie korzystać z kuchenek elektrycznych.  

Obie części mają własne windy. W każdym pokoju jest telefon stacjonarny, przewodowy dostęp do Internetu oraz wifi w każdym pokoju. 

 

Dodatkowo w budynku znajduje się:  

 • lektorium pralnia i suszarnia;  

 • salka imprezowo-telewizyjna ze stołem do półkrzyków;  

 • automaty z napojami i przekąskami;  

 • stołówka studencka; 

 • parking rowerowy;  

 • w budynku mieści się Klub Studencki „Żaczek”, miejsce wielu koncertów i cyklicznych festiwali, z czego jednym z największych jest coroczna impreza w hołdzie wszystkim studentom – Juwenalia; 

 •  

Budynek znajduje się w pobliżu przystanków linii autobusowych i tramwajowych. Najbliższy przystanek: Ingardena, Muzeum Narodowe. 

Obiekt jest chroniony przez kamery oraz profesjonalna firmę ochroniarską.  

W budynku obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA.  

Rada Domów Studenckich

Rada Domów Studenckich działa w celu poprawy warunków mieszkaniowych studentów zamieszkujących w domach studenckich, koordynowania prac poszczególnych rad mieszkańców oraz integracji mieszkańców domów studenckich. Przewodniczący rad mieszkańców tworzą Radę Domów Studenckich. Przewodniczący powołuje dwie osoby, które wchodzą w skład Rady Domów Studenckich, a także powołuje Przewodniczącego Rady Domów Studenckich z jej składu.