Stypendium rektora

Stypendium rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane na wniosek studenta. Wniosek ten należy złożyć w wersji elektronicznej poprzez system USOSweb, a następnie wersję wydrukowaną wraz z kompletem zaświadczeń należy dostarczyć do koordynatora ds. pomocy materialnej na swoim Wydziale.

O stypendium rektora dla najlepszych studentów mogą ubiegać się także studenci przyjęci na I rok studiów.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów przysługuje studentowi, który w poprzednim roku akademickim uzyskał wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe.

Stypendium rektora może otrzymać nie więcej niż 10% studentów na każdym kierunku, którzy otrzymali najwięcej punktów obliczanych według punktacji zawartej w Regulaminie. Wykaz osiągnięć, które będą punktowane przy ocenie wniosku oraz listę wymaganych dokumentów stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia nr 97 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 października 2016 roku.

Więcej informacji znajdziesz na: Pomoc materialna – stypendium rektora.

Stypendium socjalne

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w wersji papierowej należy złożyć u wydziałowego koordynatora ds. pomocy materialnej po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej na platformieUSOSweb:

 1. Zakładka dla wszystkich.
 2. Wnioski.
 3. Wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy 2022/2023.
 4. Zacznij wypełniać.

Zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego studenci mogą ubiegać się o:

 • stypendium socjalne;
 • zwiększone stypendium socjalne z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki (przysługuje studentom studiów stacjonarnych, jeśli codzienny dojazd na uczelnię ze stałego miejsca zamieszkania uniemożliwiałoby lub utrudniałoby studiowanie);
 • zwiększone stypendium socjalne z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki ze swoim niepracującym małżonkiem/dzieckiem (przysługuje studentom studiów stacjonarnych, student może ubiegać się o zwiększone stypendium, jeśli nie mieszka w domu studenckim, pod warunkiem przedłożenia umowy najmu).

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni upływa 7 dni przed rozpoczęciem zimowej sesji egzaminacyjnej w danym roku akademickim. W tym roku termin ten mija 22 stycznia. Stypendium socjalne w semestrze letnim przyznawane jest na okres 4 miesięcy.

Wniosek należy złożyć w formie papierowej do wydziałowego Koordynatora ds. pomocy materialnej.

Więcej informacji znajdziesz na: Pomoc materialna – stypendium socjalne.

STYPENDIUM SOCJALNE – WNIOSKI NA SEMESTR LETNI I PODWYŻSZENIE PROGU 

Uczelniana Komisja Ekonomiczna informuje, że do 31 stycznia 2023 r. można składać wnioski o stypendium socjalne na semestr letni. Wniosek należy złożyć na stronie USOSweb w zakładce Dla wszystkich Wnioski. Po wypełnieniu wniosku koniecznie trzeba złożyć wersje papierową wraz z wszystkimi dokumentami potwierdzającymi dochody rodziny za ostatni rok z wyjątkiem osób które składały już wniosek o stypendium socjalne w semestrze zimowym i ich sytuacja materialna nie uległa zmianie – WTEDY WYSTARCZY SAM WNIOSEK!!! 

UWAGA!!! 

W związku z ustawowym podwyższeniem progu dochodowego 1 stycznia 2023r., stypendium socjalne przysługuje wszystkim osobom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1294 zł miesięcznie Komisja Ekonomiczna będzie starała się o zwiększenie minimalnego progu dochodowego również na naszej Uczelni który na semestr zimowy wynosił 1051zł.  

Co to oznacza? Znacznie większe szanse na otrzymanie stypendium w nowym semestrze! 

Dlatego nawet jeśli nie dostałeś stypendium w ostatniej lub nie jesteś pewny, czy stypendium może Ci przysługiwać, nie rezygnuj! Skontaktuj się ze swoim Wydziałowym koordynatorem spraw stypendialnych – kontakt znajdziesz w zakładce Dla wszystkich Wnioski na stronie USOSweb. Koordynator podpowie Ci, jakie dokumenty i procedury powinny zostać wypełnione.

Zapomoga

Zapomoga to świadczenie pomocy materialnej, które może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym lub jeśli w wyniku zdarzenia losowego student nie znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Zapomoga może zostać przyznana na udokumentowany wniosek studenta.

Do zdarzeń losowych w szczególności zalicza się:

 • kradzież,
 • pożar,
 • powódź,
 • ciężką chorobę studenta lub członka jego najbliższej rodziny ,
 • śmierć najbliższego członka rodziny,
 • urodzenie dziecka;
 • zwolnienie z pracy najbliższego członka rodziny.

Aby otrzymać zapomogę, student musi wypełnić na platformie USOSweb oświadczenie o dochodach oraz wniosek o zapomogę i złożyć niezwłocznie w formie papierowej, w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia, do koordynatora ds. pomocy materialnej swojego Wydziału wraz z pełną dokumentację poświadczającą zdarzenie losowe (kopie i oryginały do wglądu), np.:

 • zgłoszenie kradzieży oraz wyszczególnienie wartości skradzionych rzeczy;
 • oświadczenie rzeczoznawcy z urzędu miasta lub gminy;
 • historię choroby lub informację od lekarza nt. wystąpienia choroby;
 • akt zgonu;
 • akt urodzenia;
 • wypowiedzenie umowy o pracę.

Wnioski o zapomogę są rozpatrywane podczas posiedzeń Wydziałowej Komisji Stypendialnej, podczas których podejmowane są decyzje o odmowie lub akceptacji wniosku. O decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej student zostaje poinformowany poprzez platformę USOSweb.

Więcej informacji znajdziesz na: Pomoc materialna – zapomogi.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przysługuje tym studentom, którzy mają potwierdzoną niepełnosprawność przez Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (lub inny właściwy), a o niezdolności do pracy przez orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek wraz z orzeczeniem należy złożyć u odpowiedniego koordynatora do spraw pomocy materialnej bądź w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych, które przekazuje wniosek do odpowiedniej Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

Więcej informacji znajdziesz na: Pomoc materialna – stypendium specjalne.

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych

Misją Działu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych poprzez opracowywanie i wdrażanie racjonalnych adaptacji mających na celu równe traktowanie osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji.

Więcej informacji znajdziesz pod linkiem.

Odwołanie od decyzji

Każdą decyzję stypendialną można zaskarżyć. Od decyzji w sprawie stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych składa się odwołanie, a od decyzji w sprawie stypendium rektora dla najlepszych studentów – wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (wzory w załącznikach poniżej). Odwołania (wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy) rozpatruje Odwoławcza Komisja Stypendialna Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Odwołanie (wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy) składa się w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji. Termin ten biegnie od dnia następującego po dniu, w którym doszło do doręczenia decyzji w sprawie stypendium.

Termin do wniesienia odwołania (wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy) może zostać (w wyjątkowych sytuacjach) przywrócony. Oznacza to, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach student będzie mógł złożyć odwołanie (wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy), mimo że upłynęło 14 dni od daty doręczenia decyzji. Nastąpić to może jedynie wtedy, gdy niedochowanie terminu nastąpiło bez winy studenta. Są to przede wszystkim sytuacje związane z działaniem siły wyższej tj. pożar, przerwa w komunikacji czy nagła choroba, która uniemożliwiła wniesienie pisma przez inną osobę. Zwolnienie lekarskie lub długotrwała choroba nie wykluczają możliwości złożenia odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez osoby bliskie lub nadanie pisma pocztą. Prośbę o przywrócenie terminu należy złożyć w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia. Prośbę należy stosownie uzasadnić, wskazując te szczególne okoliczności, które potwierdzają, że przekroczenie terminu nie było zależne od studenta. Równocześnie z wniesieniem prośby o przywrócenie terminu należy złożyć odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Pismo powinno zawierać co najmniej dwa elementy: sformułowanie, że nie zgadzamy się z wydaną decyzją oraz wskazanie decyzji, którą student zaskarża. Odwołanie oraz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nie wymagają uzasadnienia ani wskazania zarzutów wobec zaskarżanej decyzji. Zachęcamy jednak do opisania całej sytuacji, która może mieć wpływ na zmianę decyzji, ponieważ ułatwi to Komisji wyjaśnienie sprawy.

Odwołanie i wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składa się do Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu Jagiellońskiego za pośrednictwem Komisji, która wydała decyzję stypendialną. Oznacza to, że pismo składa się do koordynatora ds. pomocy materialnej na konkretnym Wydziale.

Decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu Jagiellońskiego odbiera się w Dziale Spraw Studenckich (ul. Czapskich 4, Kraków, pok. 9) lub otrzymuje się pocztą. Informacje o rozstrzygnięciu (nawet gdy nie ma jeszcze decyzji administracyjnej) można uzyskać także osobiście (po okazaniu dowodu tożsamości) w Dziale Spraw Studenckich.

Załączone pliki:

Faq

Poniższy zestaw najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi ma na celu dostarczenie informacji o pomocy materialnej w przystępny sposób. Jeżeli jakiś problem nie jest tutaj zawarty lub nie jesteś pewien co powinieneś zrobić to skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na dole strony.

 • Domy studenckie – pyt. 1 – 6
 • Odwołanie od decyzji stypendialnej – pyt. 7 – 13
 • Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia – pyt. 14 – 17
 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów – pyt. 18 – 23
 • Stypendium socjalne – pyt. 24 – 32
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – pyt. 33 – 35
 • Wymagane dokumenty o dochodach – pyt. 36 – 43
 • Zapomogi – pyt. 44 – 50
 • Collegium Medicum – pomoc materialna – pyt. 51 – 53

Domy studenckie

W turze I (lipcowej – 15 lipca) przyznaje się nie więcej niż 55% miejsc znajdujących się w dyspozycji Uczelnianej Komisji Ekonomicznej Samorządu Studentów UJ;

W turze II (wrześniowej – do 20 września) przyznaje się nie więcej niż 85% pozostałych wolnych miejsc;

W turze III (wrześniowej – po 21 września) przyznaje się pozostałe wolne miejsca najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem kwaterowania w domach studenckich na dany rok akademicki.

Statut Uniwersytetu JagiellońskiegoO przyznaniu miejsca w domu studenckim decyduje dochód na jedną osobę w rodzinie studenta oraz odległość od miejsca zamieszkania, według zasady: dochód właściwy = dochód netto – (odległość od miejsca zamieszkania x 20%), a także wyjątkowa sytuacja studenta (m.in. niepełnosprawność, sieroctwo).

O przyznaniu miejsc w konkretnych akademikach decyduje liczba zdobytych punktów, określonych w Załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 44 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 czerwca 2016 r. Regulamin przyznawania studentom miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zgodnie z § 7 ust. 3 Regulaminu przyznawania studentom miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego pierwszeństwo w otrzymaniu miejsca w Domu Studenckim w II i III turze przyznawania miejsc mają studenci przyjęci na I rok studiów.

Należy wypełnić wniosek w systemie USOSweb (USOSweb-->Dla studentów-->Moje studia-->Wnioski --> Wniosek o miejsce w Domu Studenckim), następnie z wydrukowanym wnioskiem przyjść na dyżur Uczelnianej Komisji Ekonomicznej. Terminy dyżurów podawane są na stronie Samorządu Studentów UJ. Jeżeli masz dokumenty związane z wysokością Twojego dochodu złóż również oświadczenie o dochodach w systemie USOSweb (USOSweb --> Dla studentów -->Moje studia -->Wnioski--> Oświadczenie o dochodach (wykaz potrzebnej dokumentacji znajdziesz w WYMAGANE DOKUMENTY) następnie złóż wszystkie wymagane dokumenty u swojego wydziałowego koordynatora ds. pomocy materialnej. Oświadczenie o dochodach potwierdzone przez koordynatora zabierz ze sobą na dyżur Uczelnianej Komisji Ekonomicznej. Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną, sierotą, działasz w samorządzie, organizacjach studenckich lub kole naukowym pamiętaj, aby wziąć ze sobą odpowiednie zaświadczenia.

Tak. Należy wypełnić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o zakwaterowanie w domu studenckim UJ, następnie z podpisanym oświadczeniem i kserem ważnej legitymacji należy udać się na dyżur Uczelnianej Komisji Ekonomicznej. Terminy dyżurów podawane są na stronie Samorządu Studentów UJ. Dodatkowo studenci posiadający status obcokrajowca powinni również dostarczyć ksero dokumentu ze zdjęciem (dowód lub paszport).

Nie, aby mieszkać w domu studenckim trzeba mieć status studenta.

Tak. W systemie USOSweb dostępna jest również opcja rezygnacji z miejsca w Domu Studenckim. Jeżeli student złożył wniosek i dostał miejsce w akademiku, ale nie będzie w nim mieszkał, może zrezygnować z przyznanego miejsca w każdej chwili. Umożliwi to przyznanie tego miejsca innemu studentowi w kolejnej turze. W przeciwnym razie to miejsce będzie można przyznać dopiero po blokadzie miejsc w Domach Studenckich, tj. po pierwszym tygodniu października.

Odwołanie od decyzji stypendialnej

Odwołanie, a także wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku skarżenia decyzji w sprawie stypendium rektora dla najlepszych studentów, składa sie w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji.

Przywrócenie terminu możliwe jest jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Opisana sytuacja taką nie jest. Długotrwałe zwolnienie lekarskie nie wyklucza możliwości złożenia odwołania np. pocztą lub poprzez bliską osobę, a tym samym nie uzasadnia braku winy w przekroczeniu terminu.

Odwołanie składa się w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji. Termin ten biegnie jednak od dnia następującego po dniu, w którym doszło do doręczenia decyzji w sprawie stypendium. Jeżeli decyzję otrzymano np. 12 listopada - termin do wniesienia odwołania rozpoczyna bieg 13 listopada, a ostatnim dniem, w którym można złożyć odwołanie jest 26 listopada.

Pismo zostanie rozpatrzone tak, jak każde inne. Pismo w ogóle nie musi być zatytułowane, bo o tym, jaki ma ono charakter, decyduje nie nagłówek, lecz jego treść. Warto jednak przypomnieć, że odwołanie składa się od decyzji stypendialnych, a wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji w sprawie stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Odwołanie musi zawierać wskazanie, jaką decyzję skarżymy. Wymagane jest także by z pisma wynikało, że jest się niezadowolonym z pierwszej decyzji. Odwołania nie trzeba uzasadniać. Nie trzeba formułować zarzutów ani żądań. Nie da się zaprzeczyć, że uzasadnienie odwołania ułatwia kontrolę Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, niemniej jednak brak uzasadnienia w żaden sposób nie wpływa na końcowe rozstrzygnięcie organu odwoławczego.

Odwołanie (wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy) rozpatruje Odwoławcza Komisji Stypendialna Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pismo składa się do tej Komisji za pośrednictwem Komisji, która wydała decyzję stypendialną. Oznacza to, że pismo składa się do koordynatora ds. pomocy materialnej na konkretnym wydziale.

W razie niezłożenia wniosku w odpowiednim terminie nie działają gwarancje procesowe z Kodeksu postępowania administracyjnego. Nie można przywrócić terminu do złożenia wniosku, bo jest to tzw. termin materialnoprawny. Przywróceniu podlegają jedynie terminy procesowe, a termin do złożenia wniosku nim nie jest. Nic nie da także złożenie odwołania, bo nie ma decyzji, od której można by się odwołać.

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia, stypendium to jest wypłacane jednorazowo do 15 grudnia danego roku akademickiego w wysokości nieprzekraczającej 15 000 złotych (dokładny termin i kwota ustalane są co rok).

Termin, do którego można składać wnioski jest ogłaszany na stronie internetowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w stosownym czasie, terminy są różne dla poszczególnych Wydziałów, jest to przeważnie połowa września lub przełom września i października. Wnioski należy składać do koordynatorów do spraw pomocy materialnym na swoim wydziale.

Nie, stypendium ministra nie może być przyznane osobie, która ukończyła już studia, chyba, że po ukończeniu studiów I stopnia kontynuuje ona naukę w celu uzyskania tytułu magistra lub innego mu równorzędnego (ale maksymalnie przez 3 lata).

Nie, zgodnie z art. 181 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym jednemu studentowi mogą być przyznane oba stypendia.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Średnia ważona z ocen z poprzedniego roku akademickiego nie jest jedynym kryterium, które brane jest pod uwagę przy przyznawaniu stypendium. W przypadku, gdy jest ona wyższa niż 4.0, student otrzymuje ilość punktów równą średniej pomnożonej przez 10 (np. 48 punktów dla średniej 4.8). Często taki wynik może być niewystarczający, ponieważ nacisk w punktacji położony jest na osiągnięcia studenta (naukowe, artystyczne lub sportowe). Z tego względu stypendium może zostać przyznane osobie o średniej 4.0, która opublikowała artykuł w czasopiśmie naukowym z ministerialnej listy A lub B (10 dodatkowych punktów), a nie studentowi o średniej 4.9, który nie wykazał osiągnięć. Sposób punktacji poszczególnych osiągnięć reguluje obecnie załącznik nr 3 do zarządzenia nr 90 Rektora UJ z 17 września 2014.

Stypendium Rektora przysługuje 10% studentów wpisanych na dany rok akademickim na określonym kierunku. Dla osób, które rozpoczynają studia II-ego stopnia na UJ, a ukończyli wcześniej studia I-ego stopnia na innej uczelni tworzona jest odrębna lista rankingowa. Oznacza to, że punktacja takich osób w praktyce sporządzana jest oddzielnie. Dla przykładu, na pierwszy rok studiów II-ego stopnia na kierunku X dostało się łącznie 46 osób, w tym 5 z uczelni innej niż UJ. W takim razie stypendium Rektora przysługuje 4 osobom, które ukończyły wcześniej studia na UJ (10% z 41 studentów w rankingu) oraz jednej osobie, która ukończyła studia na innej uczelni (10% z 5 osób z uwzględnieniem faktu, że stypendium przysługuje min. 1 osobie w rankingu).

Nie. Przy uznawaniu publikacji decydująca jest data wydania książki, jeśli nie została ona wydana do 30 września roku akademickiego, za który student chce otrzymać stypendium rektora nie będzie zaliczona. W przypadku, kiedy publikacja zostaje wydana po 30 września student będzie mógł ją zaliczyć jako osiągnięcie do stypendium rektora w kolejnym roku akademickim. Potwierdzeniem publikacji jako osiągnięcia jest zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się drukiem książki lub kserokopia strony tytułowej i stopki wydawniczej z numerem ISBN, a w przypadku rozdziału w książce dodatkowo strona tytułowa rozdziału.

Nie, stypendium rektora dla najlepszych studentów nie przysługuje studentom, którzy zostali wpisani na kolejny rok akademicki korzystając z wpisu warunkowego.

Wniosek należy złożyć do 20 października danego roku akademickiego.

Tak. Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia na uczelni innej niż Uniwersytet Jagielloński obliczają średnią arytmetyczną swoich ocen oraz zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia o średniej ocen uzyskanej na III roku I stopnia, wystawionego przez Uczelnię, gdzie realizowali I stopień.

Stypendium socjalne

Kwoty świadczeń pomocy materialnej są wypłacane do 15 dnia każdego miesiąca z zastrzeżeniem, że stypendia za październik mogą być wypłacone w listopadzie.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego:

 1. przyznawanego na semestr zimowy – upływa 30 września roku akademickiego po-przedzającego rok akademicki, na który stypendium ma być przyznane;
 2. przyznawanego na semestr letni – upływa 31 stycznia danego roku akademickiego.

Niestety nie. Student może ubiegać się o stypendium socjalne tylko na jednym kierunku studiów.

Student nie otrzyma stypendium socjalnego, jeśli:

 • ukończył studia licencjackie i drugi kierunek studiuje również na I stopniu lub
 • uzyskał tytuł zawodowy magistra lub
 • kontynuuje studia, w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra dłużej niż 3 lata (6 semestrów).

Niestety nie. Stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki nie przyznaje się studentom zameldowanym na pobyt stały na terenie gminy miejskiej Kraków oraz gmin ościennych: Zielonki, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce, Niepołomice, Wieliczka, Świątniki Górne, Mogilany, Skawina, Liszki, Zabierzów, Wielka Wieś.

Tak. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje także tym studentom, którzy wynajmują mieszkanie w Krakowie. Wystarczy, jeśli razem z dokumentacją, dostarczy się podpisane oświadczenie.

Nie. Student przebywający na urlopie od zajęć może otrzymywać tylko stypendium rektora dla najlepszych studentów. Jeśli przebywa na urlopie udzielonym z powodów zdrowotnych lub urodzenia dziecka może otrzymać zapomogę.

Tak. Przeniesienie wypłaty stypendium socjalnego na drugi studiowany kierunek jest możliwe w sytuacji, gdy student studiuje na więcej niż jednym kierunku studiów oraz:

 • został skreślony z listy studentów na kierunku studiów, na którym zostało przyznane mu stypendium lub
 • uzyskał urlop od zajęć na kierunku, na którym zostało mu przyznane stypendium.

Wniosek o przeniesienie wypłaty stypendium socjalnego na drugi studiowany kierunek należy złożyć u właściwego koordynatora ds. pomocy materialnej na Wydziale, na którym stypendium ma być pobierane niezwłocznie, jeśli wystąpią opisane powyżej okoliczności.

Wniosek o przeniesienie wypłaty stypendium socjalnego zostanie rozpatrzony pozytywnie, chyba że student:

 • ukończył studia licencjackie i drugi kierunek studiuje również na I stopniu lub
 • uzyskał tytuł zawodowy magistra lub
 • kontynuuje studia, w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra dłużej niż 3 lata (6 semestrów).

Nie. Studenci, którzy ubiegali się o stypendium socjalne na semestr zimowy i których sytuacja rodzinna i materialna nie uległa zmianie w odniesieniu do stanu poświadczonego w semestrze zimowym, składają wniosek o stypendium socjalne wraz z oświadczeniem, iż złożone poprzednio dokumenty pozostają w zgodzie ze stanem fatycznym. Oświadczenie to jest częścią generowanego z systemu wniosku o stypendium socjalne.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Orzeczenie określające stopień niepełnosprawności wydane przez Powiatowy, Miejski lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności lub Stopniu Niepełnosprawności albo orzeczenie o niezdolności do pracy wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej.

Stypendium specjalne jest przyznawane na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności potwierdzającego niepełnosprawność, ale nie dłużej niż na rok akademicki.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie trwania roku akademickiego, po stwierdzeniu niepełnosprawności. Stypendium jest przyznawane wówczas od miesiąca, w którym złożono wniosek, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące.

 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych
 • nakaz płatniczy
 • zaświadczenia z ZUS/KRUS o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • zaświadczenie o pobranych lub nie zasiłkach chorobowych z KRUS
 • umowa dzierżawy (jeżeli jest dzierżawiona ziemia)
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach wszystkich pełnoletnich członków rodziny
 • oświadczenia o dochodzie nieopodatkowanym podpisane przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny

Jeżeli rodzice studenta, jego opiekunowie faktyczni lub prawni, bądź małżonek posiadają na swoim utrzymaniu niepełnoletnie dzieci lub dzieci uczące się do 26 roku życia student na obowiązek załączyć zaświadczenia ze szkół z przewidywanym terminem zakończenia nauki.

 • zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego (jeżeli członek rodziny się rozliczał w Polsce)
 • zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego bądź jego odpowiednika z kraju, w którym była wykonywana praca i gdzie członek rodziny składał zeznanie podatkowe
 • oświadczenia o dochodzie nieopodatkowanym podpisane przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny

Jeżeli rodzice studenta, jego opiekunowie faktyczni lub prawni, bądź małżonek posiadają na swoim utrzymaniu niepełnoletnie dzieci lub dzieci uczące się do 26 roku życia student na obowiązek załączyć zaświadczenia ze szkół z przewidywanym terminem zakończenia nauki.

Cudzoziemcy mogą ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej, jeżeli odbywają studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich i udzielono im pozwolenia na pobyt stały, posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej, korzystają z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo są pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA, a także członkami ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumenty jakie student powinien wykazać to:

 • zaświadczenia o dochodach każdego pełnoletniego członka rodziny z odpowiednika Urzędu Skarbowego z kraju, w którym rodzina studenta rozlicza się z podatku
 • jeżeli rodzice studenta, jego opiekunowie faktyczni lub prawni, bądź małżonek posiadają na swoim utrzymaniu niepełnoletnie dzieci lub dzieci uczące się do 26 roku życia student na obowiązek załączyć zaświadczenia ze szkół z przewidywanym terminem zakończenia nauki.
 • zaświadczenia z Urzędu Pracy, jeżeli członkowie rodziny studenta nie pracują, a jeżeli pobierają zasiłek dla bezrobotnych, to także należy dostarczyć zaświadczenie, w którym podana jest kwota zasiłku.
 • oświadczenia o dochodzie nieopodatkowanym podpisane przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny

Wszyskie dokumenty muszą być przetłumaczone u tłumacza przysięgłego na język polski.

 • kopia wyroku sądu orzekającego o rozwodzie rodziców
 • kopia odpisu wyroku sądu z orzeczeniem o wysokości alimentów lub zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji
 • zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznaniu zaliczki alimentacyjnej
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach wszystkich pełnoletnich członków rodziny
 • oświadczenia o dochodzie nieopodatkowanym podpisane przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny

Jeżeli rodzic studenta będący członkiem jego rodziny posiada na swoim utrzymaniu niepełnoletnie dzieci lub dzieci uczące się do 26 roku życia student na obowiązek załączyć zaświadczenia ze szkół z przewidywanym terminem zakończenia nauki.

 • świadectwo pracy członka rodziny, który utracił pracę – jeżeli utrata dochodu wynika z rozwiązania stosunku pracy lub PIT 11/36
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy z prawem bądź bez prawa do zasiłku bądź o utracie zasiłku (z podaną kwotą netto utraconego zasiłku)
  • zaświadczenie o utracie zasiłku wychowawczego z ZUS – jeżeli utrata dochodu wynika z zakończenia pobierania zasiłku
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach wszystkich pełnoletnich członków rodziny
 • oświadczenia o dochodzie nieopodatkowanym podpisane przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny

Jeżeli rodzice studenta, jego opiekunowie faktyczni lub prawni, bądź małżonek posiadają na swoim utrzymaniu niepełnoletnie dzieci lub dzieci uczące się do 26 roku życia student na obowiązek załączyć zaświadczenia ze szkół z przewidywanym terminem zakończenia nauki.

 • umowa o pracę – jeżeli w rodzinie studenta, członek rodziny rozpoczął pracę
 • zaświadczenie o przyznaniu zasiłku wychowawczego z ZUS – jeżeli uzyskanie dochodu wynika z rozpoczęcia pobierania zasiłku
 • decyzja o wysokości przyznanej renty/emerytury, jeżeli członek rodziny nabył prawo do jej otrzymywania, wraz z podaną wysokością miesięczną netto otrzymywanego świadczenia
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach wszystkich pełnoletnich członków rodziny
 • oświadczenia o dochodzie nieopodatkowanym podpisane przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny

Jeżeli rodzice studenta, jego opiekunowie faktyczni lub prawni, bądź małżonek posiadają na swoim utrzymaniu niepełnoletnie dzieci lub dzieci uczące się do 26 roku życia student na obowiązek załączyć zaświadczenia ze szkół z przewidywanym terminem zakończenia nauki.

Student nie musi wykazywać dochodów członków rodziny, jeżeli spełnia jedną z przesłanek:

 • ukończył 26 rok życia
 • pozostaje w związku małżeńskim
 • ma na utrzymaniu dziecijeżeli posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym i jego miesięczny dochód w tych okresach jest równy lub wyższy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art.6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

Jeżeli student spełnia wyżej wymienione warunki, dokumentuje swój dochód zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o swoich dochodach , zaświadczeniem z ZUS o wysokości całkowitej składki na ubezpieczenie zdrowotne, oświadczeniem o dochodzie nieopodatkowanym oraz innymi dokumentami potwierdzające sytuację materialną studenta.

 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach wszystkich pełnoletnich członków rodziny (nawet, jeśli nie złożono zeznania podatkowego)
 • zaświadczenia z ZUS o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy z prawem bądź bez prawa do zasiłku
 • zaświadczenie z MOPS-u/GOPS-u o wysokości zasiłków otrzymanych w roku poprzednim
 • oświadczenia o dochodzie nieopodatkowanym podpisane przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny

Jeżeli rodzice studenta, jego opiekunowie faktyczni lub prawni, bądź małżonek posiadają na swoim utrzymaniu niepełnoletnie dzieci lub dzieci uczące się do 26 roku życia student na obowiązek załączyć zaświadczenia ze szkół z przewidywanym terminem zakończenia nauki.

Zapomogi

Wnioskując o zapomogę należy uprzednio wypełnić oświadczenie o dochodach w USOSWeb oraz wniosek o zapomogę i zatwierdzić oba po sprawdzeniu poprawności wniosku. Wydrukowany wniosek i oświadczenie należy złożyć u koordynatora ds. pomocy materialnej właściwego wydziału w terminie nie późniejszym jak 3 miesiące od wystąpienia zdarzenia.

Zapomogę student może otrzymać w sytuacjach losowych takich jak: kradzież, pożar, powódź, ciężką chorobę studenta lub członka jego najbliższej rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny, urodzenie dziecka, zwolnienie z pracy najbliższego członka rodziny. Każde zdarzenie musi być przedstawione wraz z pełną dokumentację poświadczającą zdarzenie losowe (kopie i oryginały do wglądu).

Wniosek można złożyć na dowolnym przez studenta wybranym wydziale, ale tylko na jednym z nich może otrzymać zapomogę.

Student może złożyć wniosek o zapomogę tylko dwa razy w ciągu jednego roku i tylko raz z tego samego tytułu.

Maksymalna kwota zapomogi wynosi 1200 zł. W przypadku choroby nowotworowej studenta student może otrzymać 2000 zł zapomogi. Jednakże o faktycznej wysokości zapomogi decydują na posiedzeniach Wydziałowe Komisji Stypendialne, które na podstawie dochodu oraz stopnia zdarzenia decyduje o tym ile przyznać.

Informacja o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku student zostaje powiadomiony poprzez USOSWeb w zakładce WNIOSKI oraz na mailu.

Student w szczególnych przypadkach (bardzo trudna sytuacja materialna rodziny) może złożyć wniosek o zapomogę z tytułu utraty pracy własnej lub przez najbliższego członka rodziny. W przypadku umowy na czas określony student NIE MOŻE złożyć wniosku o zapomogę, ponieważ nie jest to nagłe zdarzenie losowe.

Collegium Medicum – pomoc materialna

Aby otrzymać miejsce w Domu Studenckim należy wypełnić wniosek w systemie USOSweb, bez konieczności uzupełniania oświadczenia o dochodach.

(Dla studentów -> Moje studia -> Wnioski -> Wniosek o miejsce w domu studenckim CM UJ)

Wydrukowany wniosek należy dostarczyć do Administacji wybranego domu studenckiego. Wnioski rozpatrywane są przez Uczelnianą Komisję Ekonomiczną.

Collegium Medicum UJ dysponuje osobnym Funduszem Pomocy Materialnej. Wysokości stypendiów, jak również progi uprawniające do ich otrzymania są więc ustalane osobno dla CM UJ i są zależne od dostępnych środków.

Informacje na temat pomocy materialnej można znaleźć na stronie Samorządu Studentów CM UJ. W razie jakichkolwiek wątpliwości można również kontaktować się z członkami Komisji Ekonomicznej i Wydziałowych Komisji Stypendialnych.

Stypendium ministra

Tekst.

Tekst

Kredyt studencki

Kredyt studencki jest rodzajem kredytu udzielanego przez banki komercyjne, z którego odsetki w części spłacane są przez budżet państwa. Aby móc się o niego ubiegać, student (lub doktorant) musi rozpocząć studia przed 25 rokiem życia lub brać udział w rekrutacji. Kredyt wypłacany jest przez okres studiów w ratach miesięcznych od października do lipca (10 miesięcy), których wysokość ustalana jest corocznie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W roku akademickim 2019/2020 wysokość miesięcznej transzy kredytu studenckiego wynosi: 600 zł (rata podstawowa), 800 zł (rata podwyższona), 1000 zł (rata podwyższona) lub 400 zł (rata obniżona).

Banki oferujące kredyt studencki

 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
 • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Dokumenty

Dokumenty potrzebne do uzyskania akademika/stypendium/zapomogi

Student

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów w roku bazowym tj. 2016 powinno zawierać literę 30f w nagłówku! W razie braku nowego zaświadczenia w urzędzie, literę 30f urząd może dopisać długopisem i poświadczyć pieczątką. W razie odmowy wydania go, przedstawić należy pisemną odmowę urzędu.
 • oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości całkowitej składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2016

Matka i/lub ojciec

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów – oddzielnie dla rodziców, nawet gdy rozliczają się razem
 • oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości całkowitej składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2016

Rodzeństwo uczące się do 26 roku życia

 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej

W przypadku rodzeństwa pełnoletniego dodatkowo:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów
 • oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości całkowitej składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2016

Mąż/żona

 • akt małżeństwa
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów
 • oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości całkowitej składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2016

Inne sytuacje

 1. Gdy na zaświadczeniu z US widnieje u rodzica zerowy dochód:
  1. zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem bądź bez prawa do zasiłku
  2. zaświadczenie o ubezpieczeniu w KRUS i wysokości wypłaconego zasiłku chorobowego
  3. informacja o miejscu ubezpieczenia
 2. Gdy student nie uwzględnia ojca lub matki we wniosku:
  1. akt zgonu rodzica
  2. zupełny akt urodzenia studenta
  3. kopia wyroku sądu potwierdzająca rozwód i wysokość ustanowionych tym (lub innym) wyrokiem alimentów lub decyzję Funduszu Alimentacyjnego
  4. przelewy/przekazy pieniężne potwierdzające płacenie alimentów przez członka rodziny studenta na rzecz innej osoby spoza rodziny studenta
 3. Gdy któraś osoba z rodziny utraciła dochód:
  1. świadectwo pracy lub umowy zlecenia
  2. PIT 11/36
  3. zaświadczenie od pracodawcy o wielkości utraconych zarobków netto
  4. zaświadczenie z Urzędu Pracy o wielkości utraconego zasiłku dla bezrobotnych – kwota netto
 4. Gdy któraś osoba z rodziny uzyskała dochód:
  1. umowa o pracę lub umowa zlecenie
  2. zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto z pełnego pierwszego przepracowanego miesiąca
  3. w przypadku osób, które uzyskały zasiłek dla bezrobotnych wymagane jest zaświadczenie z UP potwierdzające wysokość zasiłku netto
  4. w przypadku osób, które uzyskały prawo do renty, wymagana jest decyzja o przyznaniu renty oraz jej wysokość miesięczna netto
 5. W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego:
  1. zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych
  2. zaświadczenie z KRUS o wysokości wypłaconych zasiłków chorobowych w przypadku gdy ktoś z członków rodziny ubezpieczony jest w KRUS

Komisje

Michał Pawłowski
Wydział Prawa i Administracji
Przewodniczący
michał.m.pawlowski@student.uj.edu.pl

Paula Ajersch
Wydział Biologii
Wiceprzewodnicząca
paula.ajersch@student.uj.edu.pl

Natalia Orkisz
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Wiceprzewodnicząca
nataliaa.orkisz@student.uj.edu.pl

Anna Stańczyk
Wydział Prawa i Administracji
anna99.stanczyk@student.uj.edu.pl

Karolina Wierzba
Wydział Historyczny
karolina.wierzba@student.uj.edu.pl

Gabriela Jurgała
Wydział Filozoficzny
gabriela.jurgala@student.uj.edu.pl

Daniel Barczyk
Wydział Matematyki i Informatyki
d.barczyk@student.uj.edu.pl

Tomasz Rączkowski
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
tomek.raczkowski@student.uj.edu.pl

Weronika Łukaszczyk
Wydział Chemii
weronika.lukaszczyk@student.uj.edu.pl

Anna Rudnik
Wydział Geografii i Geologii
annamaria.rudnik@student.uj.edu.pl

Magdalena Michalik
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
magdalena1.michalik@student.uj.edu.pl

Karolina Marzec
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
karolinagabriela.marzec@student.uj.edu.pl

Anna Wilkosz
Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
anna.wilkosz@student.uj.edu.pl

Anna Kasperska
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
anna.kasperska@student.uj.edu.pl

Natalia Rej
Wydział Polonistyki
natalia.rej@student.uj.edu.pl

mgr Agnieszka Czopik
Koordynator ds. pomocy materialnej
agnieszka.czopik@uj.edu.pl

mgr Stanisław Regiec
Koordynator ds. pomocy materialnej
stanislaw.regiec@uj.edu.pl

lic. Barbara Szarkowska
Koordynator ds. pomocy materialnej

Estera Ambroż
Przewodnicząca

Zuzanna Kopania
Członkini

Katarzyna Koszyczarek
Członkini

Mateusz Torba
Członek

Olga Bieniek
Koordynator ds. pomocy materialnej

Dawid Cichocki
Koordynator ds. pomocy materialnej