Drogie Studentki i Drodzy Studenci,

społeczność akademicka stoi przed wyborem nowego Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2020-2024. Zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym studenci i doktoranci stanowią 20% składu Kolegium Elektorów  tj. organu, który wybierze nowe władze.

27 lutego na posiedzeniu Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego zostali wybrani przedstawiciele Studentów i Studentek do Kolegium Elektorów. Są to Studenci i Studentki, którzy będą reprezentować nasze interesy w trakcie wyborów. Zostali oni zatwierdzeni przez Uczelnianą Komisje Wyborczą w dniu 12 marca 2020 zgodnie z Uchwałą nr 11 Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Kandydat na Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego​

prof. dr hab. Jacek Popiel

Obecnie Prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej.

Wykształcenie

Filologia polska - 1977, UJ,
Dziennikarstwo (podyplomowe) - 1978, UJ.

Stopień naukowy

Doktor nauk humanistycznych - 1985,
Habilitacja w zakresie literaturoznawstwa: teatrologii - 1995,
Profesor nauk humanistycznych - 2007.

Zatrudnienie

Katedra Teatru i Dramatu UJ - od 1977,
Profesor nadzwyczajny UJ - 2002,
Profesor zwyczajny UJ - 2012,
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego
(obecnie Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego) - od 1978.

PROGRAM WYBORCZY

Postulaty studenckie na kadencję 2020-2024

Po wielokrotnych spotkaniach przedstawicieli społeczności studenckiej w Kolegium Elektorów, których celem między innymi było uzgodnienie postulatów studenckich kierowanych do Kandydata na Rektora UJ prof. dr. hab. Jacka Popiela, postulaty te zostały przedstawione Kandydatowi w dniu 08.05.2020 r. podczas spotkania przez platformę MS Teams.

W imieniu przedstawicieli Studentów w Kolegium Elektorów postulaty zostały przekazane Kandydatowi w formie elektronicznej przez Przewodniczącą Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Marcelinę Kościołek wraz z następującą wiadomością:

Szanowny Panie Rektorze,

przede wszystkim chciałabym pogratulować decyzji o kandydowaniu na stanowisko Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mając na uwadze aktualną sytuację, z którą wszyscy się mierzymy oraz wszystkie trudy z niej wynikające, jako przedstawicielka studentów, cieszę się, że z pełną rozwagą i świadomością wyraził Pan Rektor chęć poprowadzenia Uczelni w tych skomplikowanych czasach. Następny rok akademicki oraz kolejne lata będą niosły ze sobą wiele wyzwań, ale również możliwości wprowadzenia na Uniwersytet Jagielloński nowych rozwiązań i reformy różnych instytucji. Jako Samorząd Studentów UJ, na pewno będziemy chcieli włączyć się aktywnie w prace nad kształtem Uniwersytetu, ale przede wszystkim w naszej głowie rodzi się obraz wsparcia Pana Rektora ze strony studenckiej i tym samym wspólnej pracy na rzecz całej społeczności akademickiej. Ze swojej strony życzę wytrwałości i powodzenia w najbliższych wyborach oraz kolejnych latach działalności na rzecz naszej Almae Matris.

POSTULATY STUDENCKIE NA KADENCJĘ 2020-2024

Udział Studentów w życiu Uczelni

1. Współpraca Samorządu Studentów UJ oraz władz Uniwersytetu oparta o partnerskie relacje oraz otwarty dialog.
2. Udział przedstawicieli studenckich w ciałach kolegialnych Uniwersytetu w tym zapewnienie w Statucie UJ udziału Przewodniczącego Samorządu Studentów UJ w ścisłym Kolegium Rektorskim oraz Kolegium Rektorsko-Dziekańskim.
3. Wsparcie działalności społecznej, kulturalnej i organizacyjnej studentów w tym motywowania do działalności oraz promowania i premiowania jej efektów, zapewnienie przestrzeni do działań zarówno organizacyjnych, jak i kulturalnych (m.in. remont Rotundy). Zapewnienie udziału studentów w tworzeniu koncepcji oraz w zarządzaniu takimi przestrzeniami.
4. Zapewnienie udziału studentów w działaniach mających na celu zarządzanie i usprawnianie funkcjonowania bibliotek w związku z rozwiązaniem Rady Bibliotecznej.
5. Rozwój infrastruktury studenckiej na III Kampusie oraz na Kampusie na Prokocimiu: będąca w toku budowa obiektów sportowych, dom studencki, budynki dydaktyczne i administracyjne na Prokocimiu czy zapewnienie przestrzeni dla integracji środowiska studenckiego (na kształt Strefy Studenckiej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. św. Anny) i kształtowanie tych inwestycji w porozumieniu z Samorządem Studentów UJ.
6. Wsparcie działań mających na celu poprawę wizerunku Uniwersytetu Jagiellońskiego na arenie krajowej i międzynarodowej obejmując tym samym poprawę współpracy Centrum Promocji i Komunikacji UJ z Samorządem Studentów UJ.

Internacjonalizacja

7. Utworzenie uczelnianego funduszu mobilnościowego zapewniającego wsparcie finansowe dla uczestników wymian bilateralnych, wymian długoterminowych w ramach sieci partnerskich oraz programu Erasmus.
8. Uproszczenie procedury wyjazdowej dla studentów związanej z wyjazdami zagranicznymi.
9. Przygotowywanie aktów prawnych, komunikatów oraz wiadomości e-mail pochodzących od Uczelni w dwóch wersjach językowych: polskiej oraz angielskiej.

Dydaktyka

10. Wprowadzenie do dydaktyki nowych metod kształcenia oraz doskonalenie już istniejących m.in. przygotowanie systemowych i jednolitych narzędzi wsparcia dla studentów uczestniczących w zajęciach online oraz wprowadzenie takich rozwiązań jak blended learning, student-centered learning.
11. Zwiększenie dostępności wyników Oceny Zajęć Dydaktycznych wśród społeczności akademickiej. Zmiana polityki informowania o wynikach – otwarta informacja o ocenie nauczyciela akademickiego.
12. Digitalizacja i łatwiejszy dostęp online do niezbędnych w ramach kształcenia pozycji bibliograficznych.

Zmiany organizacyjne

13. Rozszerzenie wsparcia psychologicznego studentów i pracowników – zwiększenie finansowania Studenckiego Ośrodka Wsparcia i Adaptacji „SOWA” oraz rozszerzenie jego działalności również na pracowników Uniwersytetu.
14. Usprawnienie systemu prowadzenia spraw wyjaśniających i dyscyplinarnych oraz poprawa pracy rzeczników dyscyplinarnych.
15. Stworzenie stałego funduszu przeznaczonego na bieżące remonty oraz modernizacje domów studenckich.
16. Stworzenie stałego forum współpracy w zakresie osób z niepełnosprawnościami pomiędzy Samorządem Studentów UJ a władzami Uczelni. Rozszerzenie oferty wsparcia osób z niepełnosprawnościami – np. ścieżki naprowadzające w budynkach, sprzęt naukowy, oferty pracy w charakterze asystenta studenta z niepełnosprawnością, pętle induktofoniczne na poszczególnych wydziałach.
17. Przedłużenie licencji na pakiet Office 365 Pro Plus dla studentów.
18. Elektroniczny system wynajmowania sal oraz rozliczania wniosków o dotacje.
19. Przygotowanie procedury zarządzania kryzysowego.

Link do postulatów

Mail od kandydata na Rektora UJ prof. dr. hab. Jacka Popiela do społeczności studenckiej:

Szanowni Państwo Studenci i Doktoranci,

 

chciałbym bardzo podziękować zarówno za spotkanie z Kurią Elektorów Studenckich, jak i rozmowy prowadzone z Zarządami Samorządu Studentów i Towarzystwa Doktorantów. Wszystkie poruszone przez Państwa problemy, zawarte w czterech podstawowych blokach tematycznych: Udział Studentów w życiu Uczelni, Internacjonalizacja, Dydaktyka, Zmiany organizacyjne będą przedmiotem mojej troski w przypadku powierzenia mi przez Kolegium Elektorów stanowiska rektora. Tak jak mówiłem w trakcie naszych rozmów niektóre z propozycji, poruszanych przez Państwa w trakcie debaty, mogą być zrealizowane już w pierwszych miesiącach roku akademickiego 2020/2021, wspomniałem także, że wprowadzenie kilku interesujących postulatów może być uzależnione od warunków zewnętrznych (wyjście z sytuacji pandemii, wysokość uzyskiwanych subwencji). Mam przede wszystkim nadzieję – a z mojej strony jest to zobowiązanie – że wszystkie sprawy dotyczące Studentów i Doktorantów będą nie tylko tematem naszych rozmów, ale wspólnych działań, wprowadzających w życie Uczelni rozwiązania służące rozwojowi wszystkich aspektów procesu dydaktycznego i różnorodnych form działalności studencko-doktoranckiej (samorządowej, naukowej, wymiany międzynarodowej, artystycznej).

 

Z pozdrowieniami

 

Jacek Popiel

kalendarz czynności wyborczych w wyborach Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2020-2024

Ustala się następujący kalendarz czynności wyborczych w wyborach Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2020-2024:

1) do dnia 28 lutego 2020 r. – wybór elektorów do Kolegium Elektorów;

2) do dnia 16 marca 2020 r. – zgłoszenie przez elektorów osób, które mogą zostać wskazane przez Radę Uczelni jako kandydaci na Rektora (§ 29 ust. 1 Statutu UJ) oraz wskazanie przez Radę Uczelni kandydatów na Rektora z inicjatywy własnej Rady Uczelni (§ 29 ust. 2 Statutu UJ)
3) 25 marca 2020 r. – zaopiniowanie przez Senat kandydatów na Rektora;
4) od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 6 kwietnia 2020 r. – wskazanie przez Radę Uczelni kandydatów na Rektora (§ 29 ust. 4 Statutu UJ);
5) 7 kwietnia 2020 r. (godz. 12.00, aula Collegium Novum) – zebranie Kolegium Elektorów w celu wyboru przewodniczącego Kolegium Elektorów oraz zaopiniowania terminu i miejsca spotkania kandydatów na Rektora z elektorami i innymi członkami wspólnoty uczelni;
6) 16 kwietnia 2020 r. (godz. 12.00, aula Auditorium Maximum) – proponowany termin i miejsce spotkania kandydatów na Rektora z elektorami i innymi członkami wspólnoty uczelni;
7) 28 kwietnia 2020 r. (godz. 12.00, aula Collegium Novum) – zebranie Kolegium Elektorów w celu wyboru Rektora.

Decyzja przewodniczącego UKW w sprawie odwołania terminów zebrań wyborczych:

Na podstawie § 253a ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego odwołuję terminy czynności wyborczych (tj. zebrań Kolegium Elektorów i spotkania kandydatów na Rektora z elektorami i innymi członkami wspólnoty uczelni), o których mowa w § 1 pkt 5–7 uchwały nr 3 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych w wyborach Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2020–2024. Nowe terminy ww. czynności wyborczych zostaną określone odrębnym komunikatem.

Link do decyzji

UAKTUALNIENIE KALENDARZA CZYNNOŚCI WYBORCZYCH

1) 30 kwietnia 2020 r. (godz. 12.00) – zebranie Kolegium Elektorów w celu wyboru przewodniczącego Kolegium Elektorów oraz zaopiniowania terminu spotkania kandydata na Rektora z elektorami i innymi członkami wspólnoty uczelni;
2) 6 maja 2020 r. (godz. 12.00) – proponowany termin spotkania kandydata na Rektora z elektorami i innymi członkami wspólnoty uczelni;
3) 12 maja 2020 r. (godz. 12.00) – zebranie Kolegium Elektorów w celu wyboru Rektora.

Zgodnie z § 1 ust. 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511, z późn. zm.) czynności wyborcze, o których mowa w pkt 1–3, zostaną przeprowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku zmiany lub uchylenia ww. rozporządzenia powyższy kalendarz czynności wyborczych może ulec stosownej zmianie.

Link do decyzji o zmianie kalendarza czynności wyborczych

Kolegium Elektorów UJ na kadencję 2020–2024​

Wydział Prawa i Administracji (okręg I, obwód nr 3)
1) Tomasz Biernacki
2) Bartłomiej Sendor
Wydział Filozoficzny (okręg II, obwód nr 3)
1) Marlena Bryszak
2) Natalia Wójcik
Wydział Historyczny (okręg III, obwód nr 3)
1) Mateusz Błasiak
2) Aleksandra Witkowska
Wydział Filologiczny (okręg IV, obwód nr 3)
1) Zuzanna Garczarek
2) Maciej Musiał
Wydział Polonistyki (okręg V, obwód nr 3)
1) Agata Grzędzicka
2) Lidia Kamińska
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (okręg VI, obwód nr 3)
1) Tomasz Rączkowski
2) Maksymilian Śnieżek
Wydział Matematyki i Informatyki (okręg VII, obwód nr 3)
1) Daniel Barczyk
2) Adam Pardyl
Wydział Chemii (okręg VIII, obwód nr 3)
1) Dominik Płaskonka
2) Wojciech Trybała
Wydział Biologii (okręg IX, obwód nr 3)
1) Norbert Biedrzycki
2) Katarzyna Węgrzyn
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej (okręg X, obwód nr 3)
1) Karolina Chećko
2) Aleksandra Rogala
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych (okręg XI, obwód nr 3)
1) Zuzanna Kopania
2) Rafał Nowak
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii (okręg XII, obwód nr 3)
1) Ivan Soldatkov
2) Piotr Szulc
Wydział Geografii i Geologii (okręg XIII, obwód nr 3)
1) Magdalena Jasionek
2) Mateusz Staszewski
Wydział Lekarski (okręg XIV, obwód nr 3)
1) Anna Rudzińska
2) Michał Słota
Wydział Farmaceutyczny (okręg XV, obwód nr 3)
1) Aleksandra Jankowska
2) Michał Musiał
Wydział Nauk o Zdrowiu (okręg XVI, obwód nr 3)
1) Zuzanna Bestry
2) Arianna Ciupak
Dodatkowi elektorzy
1) Łukasz Bat
2) Monika Jeleń
3) Agata Kempa
4) Mateusz Kopaczyński
5) Maciej Kopeć
6) Rafał Koziołek
7) Karol Królikowski
8) Michał Lis
9) Klaudia Murańska
10) Monika Zwolak

dokumenty